#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ชื่อกรรมการ
ตำแหน่ง
1 เซปักตะกร้อ การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม] นายปรัชญา ขอดแหวน เลขานุการ 
2 เซปักตะกร้อ การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม] นายปรัชญา ขอดแหวน เลขานุการ 
3 เซปักตะกร้อ การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม] นายปรัชญา ขอดแหวน เลขานุการ 
4 เซปักตะกร้อ การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม] นายปรัชญา ขอดแหวน เลขานุการ 
5 เซปักตะกร้อ การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม] นายเกียรติภูมิ กองจาย เลขานุการ 
6 เซปักตะกร้อ การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม] นางจีรพร กองจาย ผู้ช่วยเลขานุการ 
7 เซปักตะกร้อ การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม] นายเกียรติภูมิ กองจาย เลขานุการ 
8 เซปักตะกร้อ การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม] นางจีรพร กองจาย ผู้ช่วยเลขานุการ 
9 เซปักตะกร้อ การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม] นายเกียรติภูมิ กองจาย เลขานุการ 
10 เซปักตะกร้อ การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม] นางจีรพร กองจาย ผู้ช่วยเลขานุการ 
11 เซปักตะกร้อ การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม] นายเกียรติภูมิ กองจาย เลขานุการ 
12 เซปักตะกร้อ การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม] นางจีรพร กองจาย ผู้ช่วยเลขานุการ 
13 เซปักตะกร้อ การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม] นายสุวิทย์ สีตื้อ ผู้ช่วยเลขานุการ 
14 เซปักตะกร้อ การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม] นายสุวิทย์ สีตื้อ ผู้ช่วยเลขานุการ 
15 เซปักตะกร้อ การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม] นายสุวิทย์ สีตื้อ ผู้ช่วยเลขานุการ 
16 เซปักตะกร้อ การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม] นายสุวิทย์ สีตื้อ ผู้ช่วยเลขานุการ 
17 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว] นางสาวดวงฤดี แซ่โอ้ว กรรมการ 
18 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว] นายฉลอง สุยะวงค์ กรรมการ 
19 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว] นางสาวดวงฤดี แซ่โอ้ว กรรมการ 
20 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว] นายฉลอง สุยะวงค์ กรรมการ 
21 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว] นายฉลอง สุยะวงค์ กรรมการ 
22 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว] นางสาวดวงฤดี แซ่โอ้ว กรรมการ 
23 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว] นางสาวดวงฤดี แซ่โอ้ว กรรมการ 
24 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว] นายฉลอง สุยะวงค์ กรรมการ 
25 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม] นางสาวดวงฤดี แซ่โอ้ว กรรมการ 
26 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม] นายฉลอง สุยะวงค์ กรรมการ 
27 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม] นางสาวดวงฤดี แซ่โอ้ว กรรมการ 
28 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม] นายฉลอง สุยะวงค์ กรรมการ 
29 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม] นางสาวดวงฤดี แซ่โอ้ว กรรมการ 
30 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม] นายฉลอง สุยะวงค์ กรรมการ 
31 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม] นางสาวดวงฤดี แซ่โอ้ว กรรมการ 
32 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม] นายฉลอง สุยะวงค์ กรรมการ 
33 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม] นางสาวดวงฤดี แซ่โอ้ว กรรมการ 
34 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม] นายฉลอง สุยะวงค์ กรรมการ 
35 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม] นางสาวดวงฤดี แซ่โอ้ว กรรมการ 
36 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม] นายฉลอง สุยะวงค์ กรรมการ 
37 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม] นางสาวดวงฤดี แซ่โอ้ว กรรมการ 
38 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม] นายฉลอง สุยะวงค์ กรรมการ 
39 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม] นางสาวดวงฤดี แซ่โอ้ว กรรมการ 
40 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม] นายฉลอง สุยะวงค์ กรรมการ 
41 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ [ทีม] นางสาวดวงฤดี แซ่โอ้ว กรรมการ 
42 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ [ทีม] นายฉลอง สุยะวงค์ กรรมการ 
43 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม รุ่น ไม่จำกัดอายุ [ทีม] นางสาวดวงฤดี แซ่โอ้ว กรรมการ 
44 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม รุ่น ไม่จำกัดอายุ [ทีม] นายฉลอง สุยะวงค์ กรรมการ 
45 E-sports (ROV) การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม] นางสาวสาธินี กันทะมี กรรมการ 
46 E-sports (ROV) การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม] นางสาวสาธินี กันทะมี กรรมการ 
47 E-sports (ROV) การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม] นางสาวสาธินี กันทะมี กรรมการ 
48 E-sports (ROV) การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม] นางสาวสาธินี กันทะมี กรรมการ 
49 วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม] นายสลักเพชร พรรณมาตย์ เลขานุการ 
50 วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม] นางวันเมษา แก่นเรณู ผู้ช่วยเลขานุการ 
51 วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม] นายสิริกันยกร จันมา กรรมการ 
52 วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม] นางสาวนิลิน ปัญญาปา กรรมการ 
53 วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม] นางจานทองบุญ กลมมา กรรมการ 
54 วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม] นายสลักเพชร พรรณมาตย์ เลขานุการ 
55 วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม] นางวันเมษา แก่นเรณู ผู้ช่วยเลขานุการ 
56 วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม] นายสิริกันยกร จันมา กรรมการ 
57 วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม] นางสาวนิลิน ปัญญาปา กรรมการ 
58 วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม] นางจานทองบุญ กลมมา กรรมการ 
59 วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม] นายสลักเพชร พรรณมาตย์ เลขานุการ 
60 วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม] นายสิริกันยกร จันมา กรรมการ 
61 วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม] นางวันเมษา แก่นเรณู ผู้ช่วยเลขานุการ 
62 วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม] นางจานทองบุญ กลมมา กรรมการ 
63 วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม] นางสาวนิลิน ปัญญาปา กรรมการ 
64 วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม] นายสลักเพชร พรรณมาตย์ เลขานุการ 
65 วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม] นางสาวนิลิน ปัญญาปา กรรมการ 
66 วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม] นายสิริกันยกร จันมา กรรมการ 
67 วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม] นางวันเมษา แก่นเรณู ผู้ช่วยเลขานุการ 
68 วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม] นางจานทองบุญ กลมมา กรรมการ 
69 บาสเกตบอล การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม] นายจิรวัฒน์ แก่นเรณู เลขานุการ 
70 E-sports (ROV) การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม] นายณัฐวุฒิ อินทะชัย กรรมการ 
71 บาสเกตบอล การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม] นายจิรวัฒน์ แก่นเรณู เลขานุการ 
72 บาสเกตบอล การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม] นายจิรวัฒน์ แก่นเรณู เลขานุการ 
73 E-sports (ROV) การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม] นายณัฐวุฒิ อินทะชัย กรรมการ 
74 บาสเกตบอล การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม] นายจิรวัฒน์ แก่นเรณู เลขานุการ 
75 E-sports (ROV) การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม] นายณัฐวุฒิ อินทะชัย กรรมการ 
76 E-sports (ROV) การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม] นายณัฐวุฒิ อินทะชัย กรรมการ 
77 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว] นางสาวอ้อยทิพย์ รินคำแดง เลขานุการ 
78 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว] นางศรีนภา ศรีธนะ ผู้ช่วยเลขานุการ 
79 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว] นางศรีนภา ศรีธนะ ผู้ช่วยเลขานุการ 
80 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว] นางสาวอ้อยทิพย์ รินคำแดง เลขานุการ 
81 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว] นางศรีนภา ศรีธนะ ผู้ช่วยเลขานุการ 
82 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว] นางสาวอ้อยทิพย์ รินคำแดง เลขานุการ 
83 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม] นางศรีนภา ศรีธนะ ผู้ช่วยเลขานุการ 
84 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม] นางสาวอ้อยทิพย์ รินคำแดง เลขานุการ 
85 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม] นางศรีนภา ศรีธนะ ผู้ช่วยเลขานุการ 
86 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม] นางสาวอ้อยทิพย์ รินคำแดง เลขานุการ 
87 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม] นางศรีนภา ศรีธนะ ผู้ช่วยเลขานุการ 
88 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม] นางสาวอ้อยทิพย์ รินคำแดง เลขานุการ 
89 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม] นางศรีนภา ศรีธนะ ผู้ช่วยเลขานุการ 
90 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม] นางสาวอ้อยทิพย์ รินคำแดง เลขานุการ 
91 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม] นางศรีนภา ศรีธนะ ผู้ช่วยเลขานุการ 
92 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม] นางสาวอ้อยทิพย์ รินคำแดง เลขานุการ 
93 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ [ทีม] นางศรีนภา ศรีธนะ ผู้ช่วยเลขานุการ 
94 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ [ทีม] นางสาวอ้อยทิพย์ รินคำแดง เลขานุการ 
95 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม รุ่น ไม่จำกัดอายุ [ทีม] นางศรีนภา ศรีธนะ ผู้ช่วยเลขานุการ 
96 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม รุ่น ไม่จำกัดอายุ [ทีม] นางสาวอ้อยทิพย์ รินคำแดง เลขานุการ 

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.057492971420288 วินาที