#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
รวม
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 65 26 6 7 66
2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 28 12 4 5 28
3 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 29 5 4 7 28
4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 13 5 0 3 10
5 โรงเรียนพญาเม็งราย 17 4 0 4 16
6 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 51 4 10 5 28
7 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 38 4 5 10 37
8 โรงเรียนพานพิทยาคม 27 3 2 7 27
9 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 15 3 1 2 14
10 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 21 3 7 4 21
11 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 22 3 4 3 22
12 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 13 3 2 4 13
13 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 27 3 4 6 27
14 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 17 3 1 3 17
15 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 8 2 0 2 8
16 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 19 2 2 4 18
17 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 36 2 7 12 34
18 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 26 2 4 7 22
19 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 15 2 4 0 12
20 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 15 2 3 7 15
21 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 7 1 0 1 7
22 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 11 1 1 1 11
23 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 9 1 4 3 9
24 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 17 1 6 2 16
25 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 6 1 0 1 2
26 โรงเรียนนครวิทยาคม 29 1 5 8 29
27 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 3 1 1 1 3
28 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 0 0 0 0 0
29 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 25 0 0 4 24
30 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1 0 0 1 1
31 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 12 0 1 5 12
32 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1 0 0 0 1
33 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 2 0 0 0 2
34 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 14 0 5 3 14
35 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 2 0 0 0 2
36 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย 3 0 0 0 3
37 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 19 0 1 3 19
38 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 27 0 3 5 27
39 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 4 0 0 0 3
40 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 9 0 0 4 9
41 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1 0 0 0 1
42 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 10 0 0 2 10
43 โรงเรียนวาวีวิทยาคม 5 0 0 0 5
รวม 719 100 97 146 343