#
ชื่อโรงเรียน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
เบอร์โทร
อีเมล์
ที่อยู่
1 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม นายไกร ธรรมากาศ นายชญานนท์ กันทะ 0992894076 [email protected]
2 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ บาทหลวงเชษฐ์ดนัย ไชยเผือก สมพล อรุณเบิกฟ้า 0843650572 [email protected]
3 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม นายดำรง ใจหงษ์ นายภานุรังสรรค์ หมื่นจันทร์ 087-1864115 [email protected]
4 โรงเรียนพานพิทยาคม นางภาวิณี สุขสวัสดิ์ ครูพิสมัย วงหมื่น - [email protected]
5 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม นายจักรกฤช สิทธิโสติ นางสาวอนงค์ศรี กุณา 0966949747 [email protected]
6 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม นายสัญญา ทะกัน นายศรชัย กาวิต๊ะ 0950321087 [email protected]
7 โรงเรียนนครวิทยาคม นายราชัน มานะกิจ นายวิโรจน์ ทองดีโลก 0844877387 [email protected]
8 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ดร.วันรักษ์ ขันหอม นางสาวหนึ่งฤทัย ลำดวง 0817831851 [email protected]
9 โรงเรียนวาวีวิทยาคม นายชูชาติ วิศิษฏ์ลานนท์ นายเรวัตร์ สุเมธาลังการ 081-3862520 [email protected]
10 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม นายขวัญชัย หน่อคำหล้า นายอรรถพงษ์ คำวิลัย 0875451395 [email protected]
11 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม นายไพรพิพัฒน์ เขียวสิงห์ นายเจษฎา สุพันธะ 0969782354 [email protected]
12 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา นายเทอดศักดิ์ ธนสิทธิ์ นายเจริญ แสงจันทร์ 0882616026 [email protected]
13 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย นายนิวัฒน์ กองแสน 083-3317236 [email protected]
14 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม นายธัญธนันจ์ ศรีชญธนัตถ์ นายอนุชิต ไชยแก้ว 0899522872 [email protected]
15 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม ว่าที่ร้อยตรี ธีระวัฒน์ คำชุ่ม นาย อำนาจ ดอนลาดลี 0857127133 [email protected]
16 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
17 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
18 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม นายวรกร สุวรรณ์ นายคุณวิทย์ พิงคำขา 0987827166 [email protected]
19 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย นายวิเชียร มังคละ นายชุมพล ใจอุ่น 053713014 [email protected]
20 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม นายมงคล สิงห์ปัน นางสาวเฌณิศา ศรีวิชัย 0861912405 [email protected]
21 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม นายประยูร ชาติชำนาญ รติญา สอนวิเศษ 0896954431 [email protected]
22 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผา นางสุขกาย ยุวกุล 0864297998 [email protected]
23 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม นายจรัล แก้วเป็ง นางมยุรี สันวงค์ 0834731416 [email protected]
24 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก นายณรงค์ เรืองวิลัย นายสุวิเชษฐ์ เตจ๊ะ 053790087 [email protected]
25 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม นายแมนสรวง แซ้ซิ้ม ว่าที่ ร.ต.สุรสีห์ ภูมิประเทศ 0882254235 [email protected]
26 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม นายเกียรติชัย ยานะรังษี นายดวงแก้ว ดวงตะวัน 0808678817 [email protected]
27 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ นายบุญเทพ พิศวง นางสาวธนภรณ์ กาทุ่ง 0652279893 [email protected]
28 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม นายปราโมทย์ ธิศรี นายสุรชัย วัชระภาสร 0815942118 [email protected]
29 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
30 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม นายศุภวิศว์ ตาหล้า นายศักนรินทร์ เรืองคำพา 053-771787 [email protected]
31 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
32 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม
33 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
34 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม นายสมเกียรติ สุขคำฟอง นางสาวปวีณา บุปผาพนา 0821945282 [email protected]
35 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
36 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม นายยุทธศาสตร์ อัมรินทร์ นายธีรวุฒิ คำแก้ว 053190651 [email protected]
37 โรงเรียนพญาเม็งราย
38 โรงเรียนปล้องวิทยาคม
39 โรงเรียนเทิงวิทยาคม
40 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นายพิเศษ ถาแหล่ง นายสาโรจน์ เครื่องสาย 0833197598 [email protected]
41 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม
42 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
43 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน นายสมจิตร ประดิษฐ นายวสุพล มังคลาด 0815316006 [email protected]

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0040969848632812 วินาที