1.เด็กชายนที อินทร์คำ

#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0041
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
2
0043
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
2.เด็กชายมงคล นามสาม
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0002
ฟุตซอล
สนามฟุตซอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
30 พ.ย 542
2
0042
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
3
0043
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
3.เด็กชายอชิตพล สุริยะโชติ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0042
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
2
0043
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
4.เด็กชายอภิวิชญ์ แก้วดุลดุก
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0037
กรีฑา
สนามฟุตบอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
2
0042
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
3
0044
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
5.เด็กหญิงดากานดา ยุพา
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0050
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
2
0054
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
3
0057
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
6.เด็กหญิงปัฐมาวดี ใจแก้ว
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0048
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
2
0053
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
3
0054
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
4
0055
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
7.เด็กหญิงเพชรไพลิน ยอดคำ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0003
วอลเลย์บอล
สนามฟุตบอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
2
0027
เซปักตะกร้อ
สนามฟุตบอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
8.นายณัฐพล ภัทรเสถียรชัย
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0061
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
2
0065
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
3
0067
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
30 พ.ย 542
9.นายทองทัศน์ บุญแก้ว
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0001
ฟุตบอล
สนามฟุตบอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
2
0062
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
3
0066
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
10.นายธีรภัทร สุริยะโชติ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0068
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
2
0070
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
11.นายบัลลังก์ ฉางข้าวชัย
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0063
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
2
0064
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
12.นายปิยะพล ไกรกิจราษฎร์
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0096
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
2
0100
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
3
0094
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
4
0098
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
13.นายพิชิตภัย ปัญญาหาร
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0001
ฟุตบอล
สนามฟุตบอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
2
0066
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
14.นายภัคพันธ์ พรหมณะ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0096
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
2
0100
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
15.นายมหาสมุทร อุตวงค์
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0045
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
2
0046
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
3
0047
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
16.นายวัฒนศักดิ์ แซ่จาง
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0100
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
2
0094
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
3
0098
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
17.นายวิศรุต ราวิชัย
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0060
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
2
0065
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
18.นายศุภเดช ก๋าเฟย
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0096
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
2
0100
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
19.นายสมหวัง มาเยอะ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0001
ฟุตบอล
สนามฟุตบอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
2
0066
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
20.นายสายเมือง วิชัย
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0001
ฟุตบอล
สนามฟุตบอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
2
0069
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
21.นายอนันต์ สามมุข
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0004
วอลเลย์บอล
สนามฟุตบอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
2
0059
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
3
0065
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
4
0066
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
22.นางสาวกรชกร เหล่ารินทอง
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0080
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
2
0082
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
23.นางสาวกันยา ลอซู
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0006
วอลเลย์บอล
สนามฟุตบอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
2
0072
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
3
0077
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
24.นางสาวจันทร์สุข นามชัย
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0006
วอลเลย์บอล
สนามฟุตบอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
2
0073
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
3
0075
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
4
0078
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
5
0081
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
25.นางสาวธัญวรัตน์ นวลแก้ว
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0056
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
2
0058
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
26.นางสาวพัชรีพร ธิเนตร
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0095
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
2
0099
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
27.นางสาววันวิสา ชัยวงค์
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0077
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
2
0079
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
28.นางสาววีรดา หงษ์คำ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0071
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
2
0077
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
3
0078
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
29.นางสาวโยษิตา ปัญญา
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0006
วอลเลย์บอล
สนามฟุตบอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
2
0018
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
21 ธ.ค 2565

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.17099690437317 วินาที