1.เด็กชายมานัส ใจปัน

#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0044
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
2
0040
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
2.เด็กหญิงจุฑาธิป จอมเชื้อ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0050
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
2
0053
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
3
0054
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
3.เด็กหญิงณัฐวดี สุนทรภักดิ์
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0053
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
2
0054
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
4.เด็กหญิงนฤมล ก๋องมูล
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0048
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
2
0049
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
3
0053
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
4
0054
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
5.เด็กหญิงพัชรี ดีแก้ว
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0055
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
2
0057
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
6.เด็กหญิงมนต์นภา บุญมาเจริญ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0052
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
2
0053
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
3
0054
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
7.เด็กหญิงวิลาวัณย์ ถาแก้ว
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0012
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
20 ธ.ค 2565
2
0016
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
21 ธ.ค 2565
8.เด็กหญิงศลิษา งามเจริญ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0016
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
21 ธ.ค 2565
2
0019
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
22 ธ.ค 2565
9.นางสาวณิชารี ขุนหมื่น
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0022
บาสเกตบอล
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
2
0071
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
3
0077
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
4
0078
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
10.นางสาวธัญชนก ฟักก่าเขียว
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0022
บาสเกตบอล
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
2
0077
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
11.นางสาวธัญชนก โยแสง
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0022
บาสเกตบอล
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
2
0076
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
3
0075
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
12.นางสาวพรนภัส สายน้ำเย็น
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0022
บาสเกตบอล
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
2
0082
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
3
0081
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
4
0077
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
5
0078
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
13.นางสาวพิชชา บุญตัน
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0022
บาสเกตบอล
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
2
0074
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
3
0078
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
14.นางสาวภัณฑิรา พรมตัน
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0077
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
2
0078
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.07491397857666 วินาที