1.นายกฤตพัส วงค์เมทา

#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0002
ฟุตซอล
สนามฟุตซอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
30 พ.ย 542
2
0001
ฟุตบอล
สนามฟุตบอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
2.นายปวันรัตน์ ไชยคำวัง
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0037
กรีฑา
สนามฟุตบอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
2
0002
ฟุตซอล
สนามฟุตซอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
30 พ.ย 542
3.นายภูวนัย หม่องพิไชย
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0032
เปตอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
19 ธ.ค 2565
2
0088
เปตอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
21 ธ.ค 2565
4.นายภูษิต กิจกัญจนาสน์
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0030
เปตอง
สนามฟุตบอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
19 ธ.ค 2565
2
0087
เปตอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
21 ธ.ค 2565
5.นายวิชัย อุ่นมหาวรรณ์
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0031
เปตอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
19 ธ.ค 2565
2
0084
เปตอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
20 ธ.ค 2565
3
0085
เปตอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
20 ธ.ค 2565
4
0090
เปตอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
22 ธ.ค 2565
6.นายสาโรจน์ เครื่องสาย
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0001
ฟุตบอล
สนามฟุตบอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
2
0008
ฟุตซอล
สนามฟุตซอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
30 พ.ย 542
7.นายอดิศร แปงชิด
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0023
บาสเกตบอล
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
2
0024
บาสเกตบอล
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
8.นางสาวบุหงา คำบัว
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0029
เปตอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
19 ธ.ค 2565
2
0083
เปตอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
20 ธ.ค 2565
3
0092
เปตอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
23 ธ.ค 2565
9.นางสาวพรรณภา ชิมโพธิ์ครัง
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0012
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
20 ธ.ค 2565
2
0016
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
21 ธ.ค 2565
10.นางสาววราพร พรมมี
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0001
ฟุตบอล
สนามฟุตบอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
2
0008
ฟุตซอล
สนามฟุตซอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
30 พ.ย 542
11.นางทัศนีย์ จันทร์ลา
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0024
บาสเกตบอล
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
2
0023
บาสเกตบอล
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
12.นางหทัยชนก ถาแหล่ง
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0012
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
20 ธ.ค 2565
2
0016
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
21 ธ.ค 2565

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.040131092071533 วินาที