1.นายทยากร ภัทรกรเดชาสกุล

#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0027
เซปักตะกร้อ
สนามฟุตบอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
2
0037
กรีฑา
สนามฟุตบอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
3
0038
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
4
0039
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
5
0041
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
6
0042
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
7
0043
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
8
0044
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
9
0045
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
10
0046
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
11
0047
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
12
0048
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
13
0050
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
14
0053
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
15
0054
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
16
0055
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
17
0056
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
18
0058
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
19
0057
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
20
0059
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
21
0060
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
22
0061
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
23
0062
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
24
0063
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
25
0064
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
26
0065
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
27
0066
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
28
0067
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
30 พ.ย 542
29
0068
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
30
0069
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
31
0070
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
32
0071
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
33
0072
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
34
0073
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
35
0075
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
36
0077
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
37
0078
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
38
0079
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
39
0080
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
40
0082
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
41
0081
กรีฑา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
16 ธ.ค 2565
2.นายนิติพล คูพัฒน์
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0021
บาสเกตบอล
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
2
0022
บาสเกตบอล
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
3
0023
บาสเกตบอล
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
4
0024
บาสเกตบอล
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
3.นายพงษ์เดช แสนศรี
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0015
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
21 ธ.ค 2565
2
0018
เทเบิลเทนนิส
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
21 ธ.ค 2565
4.นายมณเฑียร มามาตร์
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0021
บาสเกตบอล
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
2
0022
บาสเกตบอล
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
3
0023
บาสเกตบอล
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
4
0024
บาสเกตบอล
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
5.นายราชัญ วงศ์สอน
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0033
E-sports (ROV)
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
2
0035
E-sports (ROV)
สนามฟุตบอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
3
0036
E-sports (ROV)
สนามฟุตบอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
6.นายวรวิช ชัยก๋า
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0035
E-sports (ROV)
สนามฟุตบอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
2
0036
E-sports (ROV)
สนามฟุตบอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
7.นายสมเกียรติ ชุ่มใจ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0001
ฟุตบอล
สนามฟุตบอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
2
0008
ฟุตซอล
สนามฟุตซอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
30 พ.ย 542
8.นายอนุยุต คำมะโน
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0003
วอลเลย์บอล
สนามฟุตบอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
2
0004
วอลเลย์บอล
สนามฟุตบอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
9.นายอนุสรณ์ บุญยงค์
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0005
วอลเลย์บอล
สนามฟุตบอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
2
0006
วอลเลย์บอล
สนามฟุตบอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
10.นายเสน่ห์ สุธรรม
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0003
วอลเลย์บอล
สนามฟุตบอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
2
0004
วอลเลย์บอล
สนามฟุตบอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
3
0005
วอลเลย์บอล
สนามฟุตบอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
4
0006
วอลเลย์บอล
สนามฟุตบอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
18 ม.ค 2566
11.นายไชยภพ เวียงคำ
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0002
ฟุตซอล
สนามฟุตซอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
30 พ.ย 542
2
0096
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
3
0095
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
4
0094
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
5
0098
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
6
0099
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
7
0100
วู้ดบอล
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
19 ม.ค 2566
12.นางสาวธนภรณ์ กาทุ่ง
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0086
เปตอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
20 ธ.ค 2565
2
0091
เปตอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
23 ธ.ค 2565

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.070778131484985 วินาที