1.นางสาวฉันทรีย์ สวามิวัศดุ์

#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0031
เปตอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
19 ธ.ค 2565
2
0085
เปตอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
20 ธ.ค 2565
3
0086
เปตอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
20 ธ.ค 2565
4
0088
เปตอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
21 ธ.ค 2565
5
0089
เปตอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
22 ธ.ค 2565
6
0090
เปตอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
22 ธ.ค 2565
2.นางสาวภัทรภร ชัยปัญหา
#
ID
หมวดหมู่
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
1
0031
เปตอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
19 ธ.ค 2565
2
0085
เปตอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
20 ธ.ค 2565
3
0086
เปตอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
20 ธ.ค 2565
4
0088
เปตอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
21 ธ.ค 2565
5
0089
เปตอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
22 ธ.ค 2565
6
0090
เปตอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
22 ธ.ค 2565

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.016644954681396 วินาที