#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ผู้เข้าแข่งขัน
1 ฟุตซอล การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.นาย อาฉะ เชกอ
2.นาย ศุภทิน มาเยอะ
3.นาย สุรเชษฐ์ มาเยอะ
4.นาย อาก่า เหว่ยเเม
5.นาย เอกชัย มาเยอะ
6.นาย กีรติ อาโผะ
7.นาย ลีฉู่ เบเช
8.เด็กชาย สมชาย มาเยอะ
9.นาย เฉลิมชัย มาเยอะ
10.นาย นันทวัฒน์ ชีหมื่อ
11.นาย วีรพล อยู่ลือ
12.นาย กิตติภณ เชอหมื่อ
13.นาย ไชธง เชอหมื่อ
14.นาย องอาจ ลอเเม
15.นาย เอกชัย เฌอหมื่อ
2 วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1.นางสาว รัชนีกร หน่อจ๋อม
2.นางสาว เหญียนเจียม แซ่ว่าง
3.เด็กหญิง สมิดา เยเบียง
4.นางสาว วรารี แซ่เติ๋น
5.นางสาว วันทนา เยอส่อ
6.นางสาว พิศมัย วิบูลย์เกีรติยศ
7.นางสาว เอ้ยติ๊ด อ้ายสาม
8.นางสาว พัณณิตา แสงคำวรรณ์
9.นางสาว บัณฑิตา แซ่โซ่ง
10.เด็กหญิง สาวิตรี แซ่จ๊ะ
11.นางสาว ศศิธร แซ่จ๋าว
12.นางสาว พิยะดา เยเบียง
3 กรีฑา วิ่ง 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
1.นาย สมชาย มาเยอะ
4 กรีฑา กระโดดไกล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
1.เด็กชาย สุทธินต์ บ่อเเล
5 กรีฑา วิ่ง 1500 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
1.เด็กหญิง ภิญโญ โวยซือกุ
6 กรีฑา วิ่ง 800 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว บิเเหง่ เเลนี
7 กรีฑา วิ่ง 3000 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว บูมือ เชอมือ
8 กรีฑา กระโดดไกล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว ฟ้าใส พูเบกู่
9 ฟุตบอล การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
1.นาย สรัญยุต อางิ
2.นาย ชัยวัฒน์ แซ่เล้า
3.เด็กชาย ปณวัฒน์ เชอมือกู่
4.เด็กชาย อนุภัทร โพธิ์คำ
5.เด็กชาย วรกานต์ แชหมื่อ
6.เด็กชาย สมชาย แลเชอ
7.เด็กชาย ลียือ มาเยอะ
8.เด็กชาย พชร วิบูรย์กุล
9.นาย อนุสรณ์ มาเยอะ
10.เด็กชาย โชติรถ บอเเช
11.เด็กชาย ธีรพล เชอหมื่อ
12.นาย ชาลี อาซอง
13.เด็กชาย ธนวัฒน์ สุขชาชาติธนกุล
14.เด็กชาย ภูวดล อาเคอ
15.นาย หล่อโซ แยส่อ
16.นาย กิตติศักดิ์ มาเยอะ
17.เด็กชาย อาจ่า เยเปียง
18.นาย วุฒิกร ทวีเกียรติไพศาล
19.เด็กชาย คมกริช เชอมือกู่
20.เด็กชาย สมชาติ ทวีเกียรติไพศาล
21.เด็กชาย สุทธินต์ บ่อเเล
22.เด็กชาย ยี่ ยี่หลง
23.เด็กชาย ธีรภัทร พาวันดี
24.เด็กชาย สุชานันท์ จันเเปงเงิน
25.เด็กชาย ธาดาพงษ์ ปิมลือ
10 เซปักตะกร้อ การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.นาย จื่อ แซ่ว่าง
2.นาย ธงชัย แซ่ซ้ง
3.นาย อิงครัต เชาว์ลีวัฒน์
4.นาย สมเกียรติ แซ่มัว
5.นาย อภิสม แซ่ว่าง
11 เซปักตะกร้อ การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1.นางสาว ธิดารัตน์ นาเเก้ว
2.นางสาว ลิตา เชอหมื่อ
3.นางสาว อาซอ แลเชอ
4.นางสาว บูมือ เชอมือ
5.นางสาว นงเเสง ไม่ทราบนาามสกุล
12 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
1.เด็กชาย อัศวิน แลเชอ
13 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง พัชรี เยลี
2.เด็กหญิง พัชราภรณ์ พัชรมโน
14 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.นาย จ๋า แซ่เล่า
2.นาย หมอเเสงสว่าง แซ่เล่า
15 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม รุ่น ไม่จำกัดอายุ [ทีม]
1.นาย สัญญา แซ่หาญ
2.นางสาว เสาวลักษณ์ แซ่ลี
16 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
1.เด็กชาย อาใจ เชอหมื่อ
17 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1.นางสาว ณิชาญา วงศ์นภาไพศาล
18 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.นาย พิทักษ์ เบชูกู่
2.นาย ธนิน โซดากุ
19 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ [ทีม]
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ พิสัยเลิศ
2.เด็กหญิง เซ็นนี่ แซเฉ้ง

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.047425985336304 วินาที