#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ผู้เข้าแข่งขัน
1 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง ปราณญาริน อิ่นคำ
2.เด็กหญิง ธันวา กองธรรม
3.เด็กหญิง ศิริวิมล แสนวัน
4.เด็กหญิง เนตรนภา แสนวัน
2 บาสเกตบอล การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1.นางสาว นฤกานต์ ปริกเพชร
2.นางสาว ณัฐิชา ยาพรม
3.นางสาว วรกานต์ แก้วจำปา
4.นางสาว ศศิวิมล ทาระขัน
5.นางสาว ธิดารัตน์ กองธรรม
6.นางสาว อโรชา กันนาแหน
7.นางสาว อุทัยวรรณ ด่านธำรงกุล
8.นางสาว สร้อยทิพย์ วงค์ใหญ่
9.นางสาว ศศิกร เก่งกล้า
10.นางสาว ศิริยาภรณ์ ยะตะโคตร
11.นางสาว กาญจนา จันทร์ดี
12.นางสาว อรัญญา พรมคำปา

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0082800388336182 วินาที