#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ผู้เข้าแข่งขัน
1 กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
1.เด็กชาย สมพร สมทะนะ
2.เด็กชาย สิรภพ ชัยศรี
3.นาย ลัทธวิทย์ พรรดา
4.นาย ภูธิป มาชม
2 กรีฑา กระโดดไกล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
1.นาย ธีรเมธ ใจเสาร์ดี
3 กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก (3.65 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
1.นาย พีรพัฒน์ ใจโณ
4 กรีฑา วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง ฑิตฐิตา จินะแก้ว
2.นางสาว กรกาญจน์ มีเพชร
3.เด็กหญิง ปาลิตา อินคำปา
4.เด็กหญิง กชกร การเพียร
5 กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก (3.65 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
1.เด็กหญิง ชัชฎาลักษณ์ อาบใจ
6 กรีฑา วิ่ง 200 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
1.นาย ประสพสุข ตระกุลสวัสดิ์
7 กรีฑา พุ่งแหลน (700 กรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
1.นาย บรรณวิชญ์ ปวงคำ
8 กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก (4 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว ธัญญาลักษณ์ เกิดโชค
9 กรีฑา พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว มุฑิตา สร้อยสุมาลี
10 วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
1.นางสาว ณัฐวศา เสนา
2.เด็กหญิง ชาลิสา เผ่าเงินงาม
3.นางสาว ณัฐชยา เสนา
4.นางสาว อริสา สวยงาม
5.เด็กหญิง ชวัลนุช เงินแท้
6.นางสาว วรัญญา เรือนสิทธิ์
7.นางสาว ปุณยนุช เทพศักดิ์
8.นาย ปนัสยา รักษา
9.นางสาว วริศรา สีมาพล
10.เด็กหญิง อัมภาวรรณ มัฆวาล
11.เด็กหญิง ปภัสรา มโนสมบัติ
12.เด็กหญิง ศุวิภาสิณีย์ จำปา

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.025846004486084 วินาที