#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ผู้เข้าแข่งขัน
1 วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.นาย ยศกร พลธานี
2.นาย พิตรพิบูล แซ่ฟุ้ง
3.นาย ฐิติวัฒน์ คำเมือง
4.นาย ทิวากร ปัญญาวงศ์
5.นาย วุฒิรณพัสดุ์ ตายุ
6.นาย รัชภูมิ ลำน้อย
7.นาย ณัฏฐพล ณ น่าน
8.นาย เอกรินทร์ แซ่ลี
9.นาย การัณยภาส รวมสุข
10.นาย ภูชิต แสงจันทร์
11.นาย พณิชพล ปาสำลี
12.นาย เจตพล แจขจัด
2 วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
1.เด็กชาย พงศกร ราชลำ
2.เด็กชาย ธัญธร รัฐวาทิน
3.เด็กชาย ณรงค์เดช ภิวงศ์
4.เด็กชาย กันตณัฐ อ่อนนวน
5.เด็กชาย นภัทร์ วงศ์สาร
6.เด็กชาย วรุณ แซ่ฟุ้ง
7.เด็กชาย อินทราชัย เรือนสอน
8.เด็กชาย บูรณิน พิมพ์จันทร์
9.เด็กชาย ธนาวัฒน์ ก้อนราช
10.เด็กชาย วายุภักดิ์ ทิพวิชัย
3 กรีฑา ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
1.เด็กชาย วรุณ แซ่ฟุ้ง
4 กรีฑา พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
1.เด็กชาย กันตณัฐ อ่อนนวน
5 กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก (3.65 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
1.เด็กชาย พงศกร ราชลำ
6 กรีฑา กระโดดไกล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
1.เด็กหญิง อรวรรณ จิตต์ปรีชา
7 กรีฑา ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
1.เด็กหญิง อรวรรณ จิตต์ปรีชา
8 กรีฑา พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
1.เด็กหญิง อัญชัญ ลือตาล
9 กรีฑา กระโดดไกล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
1.นาย ยศกร พลธานี

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.026826143264771 วินาที