#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ผู้เข้าแข่งขัน
1 ฟุตบอล การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
1.นาย ภาณุพงศ์ สุวรรณ์
2.นาย ธนวัฒน์ วรรณรส
3.เด็กชาย ทรงสิทธิ์ ปวงใจ
4.เด็กชาย เอื้ออังกูล ปาระมี
5.เด็กชาย ภพปพัณ กัณฑวงค์
6.เด็กชาย ณัฏฐ์ สัตย์จริง
7.เด็กชาย ณภัทร ก่อเกิด
8.เด็กชาย วรวิศ วงค์แก้ว
9.เด็กชาย ธีรเมธ แก้วยอด
10.เด็กชาย อภิสนันทน์ เรือนมูล
11.เด็กชาย สุภาษิต อาซอง
12.เด็กชาย พีรศักดิ์ อุปละ
13.เด็กชาย ฐิติวัฒน์ หัตถอนันสิน
14.เด็กชาย ธนกฤติ รัตนกุล
15.เด็กชาย เดวิด เคลแบร์เกอร์
16.เด็กชาย ปวริศ เทพสาร
17.เด็กชาย ธนภูมิ ตาลคำ
18.เด็กชาย กัณภพ กัณฑวงค์
19.เด็กชาย วชิรวิชญ์ แก้วยอด
20.เด็กชาย จักกาย ทองอินทร์
21.เด็กชาย จิรัฏฐ์ ท้าวแพทย์
22.เด็กชาย ปัณณธร เชื้อเมืองพาน
23.เด็กชาย พีรวิชญ์ นาคนคร
24.เด็กชาย ธนัญกร หล้ายอง
25.เด็กชาย ธนกฤต อินธิศักดิ์
2 วู้ดบอล การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี ทีม รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.นาย ธนบัตร ยอดวุฒิ
2.นาย จิตติพัฒน์ เขียนจัตุรัส
3.นาย นันทกานต์ เนตตกูล
4.นาย พีรพัฒน์ หลักคำ
5.นาย ชวนากร พงศ์บรรดิ
6.นาย ธนากร ยอดวุฒิ
3 วู้ดบอล การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี ทีม รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1.นางสาว ญาณิศา บัวลาดชิณภโชติ
2.นางสาว สาธินี นาใจ
3.นางสาว ณัฐชยา โอชารส
4.นางสาว รุจิวัลย์ สนองศรี
5.นางสาว สิรวิชญา ศิริวงค์
6.นางสาว สุชัญญา ปั้นแจ่ม
4 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
1.เด็กชาย คาลวิน ไค เวิลลิม
5 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
1.เด็กหญิง ชลิตา สันติสกุล
6 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
1.นาย ปุณณวิช เจนวัฒนศิริชัย
7 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1.นางสาว เหมือนฝัน เหรัญญะ
8 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง ชลิตา สันติสกุล
2.เด็กหญิง ศิรินทร์ ไชยมงคล
9 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.นาย พีรวัส ภักดียนต์เจริญ
2.เด็กชาย ภาสวิชญ์ จตุรพิธพรพงษ์
10 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1.นางสาว สิริกร เชื้อบุญมา
2.นางสาว นภสร วิชัยยุทธ์พงศ์
11 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ [ทีม]
1.เด็กหญิง ศิรินทร์ ไชยมงคล
2.เด็กชาย คาลวิน ไค เวิลลิม
12 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม รุ่น ไม่จำกัดอายุ [ทีม]
1.นางสาว นภสร วิชัยยุทธ์พงศ์
2.นาย ปุณณวิช เจนวัฒนศิริชัย
13 วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
1.เด็กชาย พงศ์ธาริน กีวติวิบูลพงศ์
2.เด็กชาย วีรภัทร ชีวสกุลยง
3.นาย ชนาธิป นิยมนิธิกุล
4.เด็กชาย ภูวดล ประสม
5.เด็กชาย กิตติธร บรรพตศิขร
6.นาย ภูธเนตร สมฟองทอง
7.เด็กชาย พอเพียง อุดมพล
8.เด็กชาย ทัพยั้ง พรประทุม
9.เด็กชาย ณัฐภูมินทร์ บัวอินทร์
10.เด็กชาย สิรวิชญ์ ผาสุข
11.นาย เจษฎ์ธนา วรรณโล
12.นาย ณัฐดนัย กันทาธรรม
14 บาสเกตบอล การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
1.นางสาว ณัฐกฤตา เชื้อเมืองพาน
2.นางสาว ปุณณัตถ์ เจริญลาสลักษณ์
3.นางสาว แก้วตาดวงใจ อินทประเสริฐ
4.นางสาว พัชรพร โชติหิรัญสกุล
5.นางสาว พิชชาภา นันไชย
6.นางสาว ธัญทิพ กันทะชัย
7.เด็กหญิง วรพิชชา เลิศเกษม
8.เด็กหญิง โศภิษกาญจน์ น้อยไพโรจน์
9.เด็กหญิง พรรณภัทร คำวัง
10.เด็กหญิง ภคพร อนุกูล
11.เด็กหญิง เพลงพิณ ไตรแสง
15 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม รุ่น ไม่จำกัดอายุ [ทีม]
1.นางสาว ไอวรินทร์ ชื่นแสน
2.นาย วทัญญู เชื้ออ้วน
16 วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.นาย มังกร กันทาเดช
2.นาย ธนภัทร นามวงค์
3.นาย ชนินทร์ อินต๊ะสาร
4.นาย พฤกษ์ รัศมีจันทร์
5.นาย ณัฐปคัลภ์ กันจินะ
6.นาย สุรพัศ โชครัตนาเจริญ
7.นาย อัครชา หาญบุญศรี
8.นาย พงศ์ศิริ สายสินธ์
9.นาย ชิษณุพงษ์ สุวรรณ
10.นาย อภิวัฒน์ จันต๊ะนาเขต
17 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
1.นางสาว ชัญญานุช ววรณภพ
2.นางสาว ธัญพิชชา เอมเจริญ
18 บาสเกตบอล การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1.นางสาว กานต์พิชชา เมฆสุรินทร์
2.นางสาว ชญานิศ สมประสงค์
3.นางสาว ไหมแพรวา ไชนามล
4.นางสาว นภัสสร พรพินินวรกิจ
5.นางสาว ปวริศา ดวงมณี
6.นางสาว ศุภิศรา คูณประสิทธิ์พร
7.นางสาว เจสสิก้า เคลแบร์เกอร์
8.นางสาว ชิตาภา สุทำแปง
9.เด็กหญิง ศุวพิชญ์ ฐิติพรวัชรสกุล
10.เด็กหญิง ปรีณาภา คิวสุวรรณ
11.นางสาว พลอยพิรุณ ตรีราช
12.นางสาว วรรณวิสา ใจศรีธิ
19 บาสเกตบอล การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
1.เด็กชาย ธนภัทร บุญเทพ
2.เด็กชาย เบนจามิน ซันนี่ สลาวจ์เตอร์
3.นาย อิสรานุวัฒน์ แสงจันทร์
4.นาย นรภัทร ศรีสวัสดิ์จินดา
5.เด็กชาย ณธกร สถิรานนท์
6.เด็กชาย ปัณณวิชญ์ เจริญลาศลักษณ์
7.นาย กฤษญพงศ์ พรนินวรกิตจ
8.นาย ธนกฤต สุวรรณรัตน์
9.เด็กชาย จิรภัทร แก้วลอยฟ้า
10.นาย ปัญณธร ไชยยะ
11.นาย ฟาดิ้ล ตานี ไซต์
12.นาย สิรวิชญ์ เชื้อเมืองพาน
20 บาสเกตบอล การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.นาย สุวิจักขณ์ ชูไว
2.นาย เดชาธร พิมพ์แน่น
3.นาย ธรรศ พุฒจร
4.นาย ปรมัตถ์ สัตย์ซื่อ
5.นาย ไชยันต์ ยอดชนะ
6.นาย สุรพิชญ์ เลิศสกุณี
7.นาย ภูริช รัศมีจันทร์
8.นาย ไทโย อะคากิ
9.นาย ธีรยุทธ วงค์ษา
10.นาย เศรษฐ์ สิทธิแก้ว
11.นาย ทีปกร พรจิตไพศาล
12.นาย อดิลักษณ์ เฌอหมื่อ
21 กรีฑา วิ่ง 5000 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.นาย ต่อตระกูล ก้อนศิลา
22 กรีฑา วิ่ง 800 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
1.นาย ปกรณ์ เทพสาร
23 E-sports (ROV) การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.นาย ภควัต ไชยสิทธิ์
2.นาย พีรวิชญ์ อุ่นเป็ง
3.นาย ธราธิป อูปแก้ว
4.นาย ณภทร อำมาตย์มณี
5.นาย จิรภัทร ราหูรักษ์
24 E-sports (ROV) การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง สุรัตนาวีร์ ใจมั่นคง
2.นางสาว อารีน่า วงค์ศร
3.เด็กหญิง ชิชาญา เทนอิสสระ
4.นางสาว กำไลทิพย์ พรหมบุตร
5.เด็กหญิง รางรินทร์ ชอบทองหลาง
6.นางสาว จิรัชยา แสนเหลี่ยว
25 กรีฑา วิ่ง 200 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
1.เด็กชาย พีรศักดิ์ อุปละ
26 กรีฑา วิ่ง 1500 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
1.นาย ปกรณ์ เทพสาร
27 วู้ดบอล การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1.นางสาว ญาณิศา บัวลาดชิณภโชติ
2.นางสาว สาธินี นาใจ
3.นางสาว ณัฐชยา โอชารส
4.นางสาว รุจิวัลย์ สนองศรี
5.นางสาว สิรวิชญา ศิริวงค์
6.นางสาว สุชัญญา ปั้นแจ่ม
28 วู้ดบอล การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.นาย ธนบัตร ยอดวุฒิ
2.นาย จิตติพัฒน์ เขียนจัตุรัส
3.นาย นันทกานต์ เนตตกูล
4.นาย ชวนากร พงศ์บรรดิ
5.นาย พีรพัฒน์ หลักคำ
6.นาย ธนกร ยอดวุฒิ

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.073451995849609 วินาที