#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ผู้เข้าแข่งขัน
1 วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
1.นางสาว อรกัญญา มั่งคั่ง
2.เด็กหญิง ปาณิสรา ใจชุ่ม
3.เด็กหญิง นราพร ขัตติยะ
4.เด็กหญิง พัชลี ศรีโชติ
5.นางสาว ณิชารีย์ อินทนะ
6.เด็กหญิง ณิชินันท์ แซ่เฮ้อ
7.นางสาว รัตติพร วารีพิทักษ์
8.เด็กหญิง มณฑินี ทองเปิง
9.นางสาว พัชรินทร์ มูลวงค์
10.นางสาว จอมขวัญ ขันเครือ
2 วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1.นางสาว ชมพูนุช ทะแดง
2.นางสาว สุชานันท์ คำนนท์
3.นางสาว เอวิตรา ชุมภูชนะภัย
4.นางสาว ธัญญาพร แก้วอ้าย
5.นางสาว ธัญญารัตน์ อุดหนุนวงศ์
6.นางสาว พัสน์นันท์ กันทา
7.นางสาว ธันย์ชนก โพธิ์สัย
8.นางสาว สุธิมนต์ จันต๊ะวงค์
9.นางสาว จิตรานุช เสือนาค
10.นางสาว ณัฏฐชา ยาวิละ
11.นางสาว มนต์นภา ปิมปา
3 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
1.เด็กหญิง อารยา จันทร์ประจวบ

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0106360912323 วินาที