#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ผู้เข้าแข่งขัน
1 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว นันท์นลิน คำมั่นมูล
2 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1.นางสาว ธารารัตน์ รุ่งเรือง
2.นางสาว ปรียาลักษณ์ เดชพลมาตร์
3 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1.นางสาว ศุภดา ตาคำไว
2.นางสาว ทักศินา ก๋าวี
3.นางสาว กุหลาบ แซ่ลี
4 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง จิลลาภัทร โม๊ะจันทร์
2.เด็กหญิง วิลาสินี แก้วสุภา
3.เด็กหญิง ณัฐฐินันท์ ธรรมศร
4.เด็กหญิง ญานิศา คำทอง
5 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.นาย ยุทธภูมิ ภาสดา
2.นาย ธนกฤต ใจอ้าย
3.นาย สิรภพ ศรีฤทธิ์
6 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.นาย ภูผา อนันตภูมิ
2.นาย อชิตะ โพธิ์ศรี
3.นาย พลวัต ชงค์
4.นาย สิทธิศักดิ์ วันตุ้ย
7 วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.นาย ธนวัฒน์ กองพีระ
2.นาย ธีรภัทร์ ราชคม
3.นาย รุ่งโรจน์ ศรีอุดร
4.นาย ธีรเมท สีปัดขัน
5.นาย ภูธเนต กุมจันทึก
6.นาย ภูมิรพี จอมสวรรค์
7.นาย จีรภัทร ศิริชัย
8.นาย วรฤทธิ์ พักเรือนดี
9.นาย ชิณวัตร สมมณี
10.นาย สิทธิศักดิ์ สุรินทวงษ์
8 เซปักตะกร้อ การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1.นางสาว ศศิชา สุขเกษม
2.นางสาว มณีพร ภูมิพันธ์
3.นางสาว วิรากาล เล็กอ่อน
4.เด็กหญิง ชนกนันท์ ท่อนคำ
5.นางสาว ปากีรนัย งามบ้าน
9 กรีฑา วิ่ง 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
1.นาย ปณชัย คันธนู
10 กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก (4 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว มณีพร ภูมิพันธ์
11 กรีฑา ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
1.เด็กชาย ธนกฤต ดวงสีจันทร์
12 กรีฑา วิ่ง 200 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
13 กรีฑา วิ่ง 200 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
1.นาย พัฒนดล คำภาษี
14 กรีฑา ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว มณีพร ภูมิพันธ์
15 กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.นาย พัฒนพล คำภาษี
2.นาย รัชชานนท์ ช่วยม้วน
3.นาย วรฤทธิ์ พักเรือนดี
4.นาย สุทธวีร์ เขื่อนไชยวงค์
16 กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก (3.65 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
1.เด็กชาย ธนกฤต ดวงสีจันทร์
17 กรีฑา พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว ศศิชา สุขเกษม

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.044352054595947 วินาที