#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ผู้เข้าแข่งขัน
1 ฟุตซอล การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
1.นาย ศวัสกร อินปา
2.นาย อนุภัทร ยามี
3.เด็กชาย พงศ์ธร ธิสอน
4.เด็กชาย ธันวา ท้าวชัยมูล
5.นาย ประกิต นักหล่อ
6.เด็กชาย ศราวุฒิ ศรีวิชัย
7.เด็กชาย วีรภัทร ค้ามีด
8.เด็กชาย กิตตินันท์ สุวรรณวิจิตร
9.เด็กชาย กฤติพงศ์ คำงาม
10.เด็กชาย ณัฐพนธ์ ขุนศรี
2 E-sports (ROV) การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
1.นาย ณัฐกิตติ์ ท้าวชัยมูล
2.นาย ปุณณวัฒน์ ใจยม
3.นาย ศุภกฤต หน่อแก้ว
4.เด็กชาย ณัฐวิทย์ บุญก้ำ
5.เด็กชาย ศุภชัย เหล่าเขตรกิจ
3 E-sports (ROV) การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง วรัณภรย์ ตันติยานนท์
2.เด็กหญิง นลินนิภา วันดี
3.เด็กหญิง เกศริน คำตุ้ย
4.เด็กหญิง ศศิขวัญ เป็งปัญญา
5.เด็กหญิง ธารธารา บุญช่วย
4 E-sports (ROV) การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1.นางสาว ศุทธินี โมธรรม
2.นางสาว ภีรดา สายปัญญา
3.นางสาว จิตรกัญญา กระทง
4.นางสาว จิรนันท์ เตโจ
5.นางสาว กฤษณา ชัยบัวคำ
6.นางสาว ฐิติชญา กระธง
5 กรีฑา กระโดดไกล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
1.นาย ฐิตินันท์ ปิตตาฝ้าย
6 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1.นางสาว วิญาดา กาวิชา
2.นางสาว บัณฑิตา อุ่นนันท์
3.นางสาว กฤษณา ชัยบัวคำ
7 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.นาย มนัสนันท์ เชียงโส
2.นาย รัฐกุล พิบูลย์
3.นาย เดชาธร ธิคำ
4.นาย นวพล บุญก้ำ
8 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว จิรนันท์ เตโจ
9 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.นาย พงศกร อินต๊ะยศ
2.นาย ณัฐวุฒิ รติเลิศกุล
3.นาย เอกพันธุ์ ยารวง
10 กรีฑา กระโดดไกล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
1.นาย อนุภัทร ยามี
11 กรีฑา วิ่ง 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
1.นาย จักรี พรมพันธ์
12 กรีฑา ขว้างจักร (1.5 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
1.นาย นวพล บุญก้ำ
13 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม รุ่น ไม่จำกัดอายุ [ทีม]
1.นาย มนัสนันท์ เชียงโส
2.นางสาว ณัฐธิดา ชนะชัย

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.033101081848145 วินาที