#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ผู้เข้าแข่งขัน
1 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
1.เด็กหญิง พรนภา เย็นศิริสกุลงาม
2 วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1.นางสาว ลลิตา สิริพานิชกุล
2.นางสาว ชวัลนุช กิจจาพัฒนากุล
3.นางสาว รูดี จะเซอ
4.นางสาว ชุติกาญจน์ ลีจ่า
5.นางสาว กานต์สิรี จะทอ
6.นางสาว อนันตญา อิกำเนิด
7.นางสาว พิชญาภา ชัยรักสกุล
8.นางสาว สุจารี จะอื่อ
9.นางสาว ธันยพร อ้อยหวาน
10.นางสาว รุจีรัตน์ ร่มโพธิ์
11.นางสาว รับพร เชอมึ
12.นางสาว ปลายฝัน โชคบัณฑิต
3 กรีฑา วิ่ง 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
1.นาย คุณานนท์ แสงแก้ว
4 กรีฑา ขว้างจักร (1.5 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
1.นาย ธนา มาเยอะ
5 กรีฑา พุ่งแหลน (700 กรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
1.นาย ธนา มาเยอะ
6 กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก (5.45 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
1.นาย พิธิวัฒน์ เปล่งบุญ
7 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว พรสวรรค์ เย็นศิริสกุลงาม
8 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง หมี่แล แยเบียง
2.เด็กหญิง ฤทัย มาเยอะ
3.เด็กหญิง สุกัญญา มาเยอะ
9 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม รุ่น ไม่จำกัดอายุ [ทีม]
1.นาย อาเยอะ เชอมือ
2.นางสาว อามือ มาเยอะ
10 เซปักตะกร้อ การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง หมี่โย อางี
2.เด็กหญิง หมี่แล เยเบียง
3.เด็กหญิง ปวีณา อ้ายยี่
4.เด็กหญิง สุภาพร หมื่อแล
5.เด็กหญิง นวพร อำนวย
11 เซปักตะกร้อ การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1.นางสาว วิไล นายใส
2.นางสาว ดลพร แอะวอย
3.นางสาว อารุดี จะลอ
4.นางสาว อลิษา กอนา
5.นางสาว สุมาลี ปะกู่
12 เซปักตะกร้อ การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
1.เด็กชาย เมธวิน จะสี
2.เด็กชาย ภูวิชญ์ จะอือ
3.เด็กชาย เอลียาห์ อายิ
4.เด็กชาย รัชชานนท์ ไอแสง
5.เด็กชาย ลีจู เชอหมื่อ

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.030137062072754 วินาที