#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ผู้เข้าแข่งขัน
1 กรีฑา วิ่ง 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
1.เด็กชาย มงคล อ่องแสง
2 กรีฑา วิ่ง 1500 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
1.เด็กชาย มงคล อ๋องแสง
3 กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
1.เด็กชาย วีรภัทร จะเหมาะ
2.เด็กชาย ศุภกร ภัทรเสถียรชัย
3.เด็กชาย ณัฐพล คำภีร์
4 กรีฑา วิ่ง 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
1.เด็กหญิง วรรณนิสา ยาสมุทร
5 กรีฑา วิ่ง 1500 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
6 กรีฑา วิ่ง 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
1.นาย พฤตินัน ศิริวัฒน์ธนาโชติ
7 กรีฑา วิ่ง 200 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
1.นาย อภิรักษ์ บุญสง่า
8 กรีฑา วิ่ง 1500 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
1.นาย สุรัตน์ เปียงแหล่
9 กรีฑา วิ่ง 5000 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.นาย สุชาติ แซ่หวู่
10 กรีฑา วิ่ง 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว จิราภรณ์ แก้วดี
11 กรีฑา วิ่ง 200 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว จิราภรณ์ แก้วดี
12 วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง รุ่งนภา ไผ่ย้อย
2.เด็กหญิง กฤษณา เมืองมา
3.นางสาว ภัทรธิดา กันธิ
4.นางสาว ณัฏฐณิชา จำปา
5.นางสาว ปัญญาพร จะลอ
6.นางสาว สุวนันท์ อุยยือ
7.เด็กหญิง สิรินทร์รณี คำผง
8.เด็กหญิง บุศกร ศรีวงค์
9.เด็กหญิง สิริขวัญ ลาวัดพรม
10.เด็กหญิง เขมมิกา แซ่ว่าง
11.นางสาว ณัฐณิชา ไชยมัง
12.นางสาว ชญานันท์ อินแจ้
13 วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1.นางสาว รักษิตา วงศ์บุญชัยเลิศ
2.นางสาว ปิยฉัตร ขันมอญ
3.นางสาว ภควดี สมเวที
4.นางสาว ณัฐพร เขื่อนแก้ว
5.นางสาว อธิตยา ตันวิลาศ
6.นางสาว เกวลิน สุดาจันทร์
7.นางสาว ณัฐชญา สุขใจ
8.นางสาว ปุณยนุช ยุภาศ
9.นางสาว อาทิตยา ปัญญางาม
14 วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.นาย วิทวัส แสงวงค์คำ
2.นาย พิชิตชัย ปงลังกา
3.นาย จักรกฤษ ชัยกันทะ
4.นาย ณัฐพล ขันโต
5.นาย กฤษฏากร กุณโน
6.นาย อภิชาติ เพรชสุวรรณ์
7.นาย จิรพัส เสียงถึก
8.นาย พีรพงษ์ อาจอ
9.นาย นพวินท์ จอมแก้ว
10.นาย นพนันท์ จอมแก้ว
15 วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
1.นาย กิตติศักดิ์ กันทะวงค์
2.นาย ชนาธิป คิดอ่าน
3.นาย อดิเทพ บริสุทธิ์
4.เด็กชาย ธีรวัฒน์ แสนใจ
5.เด็กชาย ธีรภัทร์ อินต๊ะ
6.เด็กชาย นธิเดช มารแก้ว
7.นาย ณภัทร สุริยะชัยยา
8.เด็กชาย จักรภัทร พรหมเรืองฤทธิ์
16 กรีฑา วิ่ง 800 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว เกวลิน โชงเขียว
17 ฟุตบอล การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
1.นาย วิศรุต ชัยนาม
2.เด็กชาย วราฤทธิ์ อินต๊ะนำ
3.เด็กชาย นพรัตน์ เด่นโยธิน
4.เด็กชาย ทวีรัฐ ไอ่ว่อ
5.นาย สุธินันท์ กลิ่นหาย
6.เด็กชาย เบศจ์บุริณทร์ พรหมเรืองฤทธิ์
7.เด็กชาย กิตติศักดิ์ คติ
8.นาย นิวัติ อาช่า
9.เด็กชาย ธนากร กันทา
10.เด็กชาย ภานุวิชญ์ จะสี
11.เด็กชาย กรวิชญ์ ขัติยะ
12.เด็กชาย ซาซู จะลา
13.เด็กชาย มงคล อ่องแสง
14.เด็กชาย จิตติ คะลา
15.เด็กชาย ณัฐพล คำภีร์
16.เด็กชาย วีรภัทร จะเหมาะ
17.เด็กชาย ศุภกร ภัทรเสถียรชัย
18.เด็กชาย สอนชาย ไมตรีญาติ
19.เด็กชาย อนันต์ชัย ดูแล
20.เด็กชาย รชตะ เฉียบแหลม
18 บาสเกตบอล การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
1.นางสาว บุญญานุช รู้คิด
2.นางสาว เบญญาภา มะโนวงค์
3.นางสาว วรัญญา มาเยอะ
4.เด็กหญิง ชนาพร ชัยชุม
5.นางสาว สุรีย์พร กองใจ
6.เด็กหญิง พีชชา บุญตัน
7.นางสาว กาญจนา แก้วมาลา
8.นางสาว นัฐธิดา ปานะที
9.นางสาว ฤทธิสุภางค์ ใจคำ
19 บาสเกตบอล การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
1.นาย ภาคธิพงษ์ บุญเศรษฐสิริ
2.เด็กชาย สุกฤษฏิ์ เกตุมรรค
3.เด็กชาย กิตินันท์ องอาจ
4.นาย ชาญวิทย์ กันทะกา
5.นาย ภควัต ศรีธิราช
6.นาย เสฏฐวุฒิ แก้ว
7.เด็กชาย ธนภัทร โรตนคีรีสันติ
8.นาย ชนากร มีชัย
20 บาสเกตบอล การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.นาย วรฤทธิ์ แก้ววิโรจน์
2.นาย ธนากร รอบวนาบรรพต
3.นาย วันเฉลิม หมื่นตา
4.นาย พิชญุตม์ เมืองตัน
5.นาย พลวัต วรรณศรี
6.นาย ปรัชญา ธิป๋า
7.นาย ธนกฤต บาสี
8.นาย รัฐภูมิ แก้วคำแดง
9.นาย รัชชานนท์ สิทธิบาล
10.นาย พลพันธ์ุพงษ์ ตานาพิน
11.นาย อนุกูล นันทะชัย
12.นาย อภิวิชญ์ กรรณสูตร
21 ฟุตซอล การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.นาย นายศุภัสโชค ไมตรีญาติ
2.นาย วิชยุตม์ ลีลาธรรมสัจจะ
3.นาย นนทวัฒน์ สุดยอด
4.นาย เครือลาว ลุงเริญ
5.นาย เกษมพันธ์ ชนาพรกฤช
6.นาย ตะวัน แซ่เจ่า
7.นาย ณัฐพล ลุงคำ
8.นาย สามหลู่ ลุงเริญ
9.นาย สาริน เรือนคำ
10.นาย ชุติวัต กาเร็ว
11.นาย ลอซา เปียงแหล่
12.นาย สุรัตน์ เปียงแหล่
13.นาย สุชาติ แซ่หวู่
14.นาย ธนากรณ์ ปัญญาใจ
15.นาย สุธิวัส วงศ์คำ
22 ฟุตซอล การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1.นางสาว ปราญชลี สิทธิ
2.นางสาว ชุติกาญจน์ ขัติยะ
3.นางสาว สุชานันท์ ธรรมสอน
4.นางสาว ณัฐณิชา ลือโขง
5.นางสาว สุธัญญา โยนิจ
6.นางสาว วรรณนิสา ยาสมุทร
7.นางสาว อรวรรณ ลีโป
8.นางสาว บัณฑิตา ปินตาแก้ว
9.นางสาว ณัฐชนน จรรยา
10.นางสาว นภสร ปานะที
11.นางสาว เกวลิน โชงเขียว
12.นางสาว กุลนิภา ก่ำแก้ว
23 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
1.นาย ชนินทร์ กันทะเสน
24 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
1.นาย ณัฐพงศ์ กันธิเลิศ
25 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
1.เด็กชาย ฐิติพงศ์ จำรัสแนว
2.เด็กชาย อภิชาติ ชัยฤทธิ์
26 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.นาย ณัฐพงศ์ กันธิเลิศ
2.นาย เกษมพันธ์ ชนาพรกฤช
3.นาย สมเจต ลุงซอ
4.นาย กฤษฎา ปินตาแก้ว
27 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1.นางสาว ศิริภัทรา พุทธรรม
2.นางสาว พรไพลิน พรมสะอาด
28 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
1.เด็กหญิง แอนนา จะก่า
29 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
1.นาย พณัชกรณ์ จันทร์แก้ว
30 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
1.เด็กชาย กิตติภพ ยาวิราช
2.เด็กชาย นันทิพัฒน์ ทิสงค์
3.เด็กชาย ธนวันต์ ไชยติ๊บ
31 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง บัณฑิตา จะผือ
2.เด็กหญิง พัชรภา เสรี
3.เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ จะหา
32 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.นาย สหวิทย์ พสิษฐ์ไพศาล
2.นาย ธีรภัทร ใจจาย
3.นาย พณัชกรณ์ จันทร์แก้ว
33 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1.นางสาว ปิยวรรณ แก้วศรีนวล
2.นางสาว พิรญาณ์ แก้วคำแดง
3.นางสาว เนตรชนก ไชยรินทร์
4.นางสาว ปรีดีญาภรณ์ แย้มฟัก
34 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ [ทีม]
1.เด็กชาย ก้องภพ ทองอินทร์
2.เด็กหญิง กมลฉัตร ต๊ะฝั้น
35 เซปักตะกร้อ การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
1.นาย สรวิศ จะต๋อ
2.เด็กชาย วฤทธิพล จะเพอะ
3.นาย ภูธิวัฒน์ บุญเศรษฐสิริ
4.นาย พิชญุตม์ ก้อนแก้ว
5.นาย ชนะศักดิ์ จะโบ
36 เซปักตะกร้อ การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.นาย สีหนาท โพธิ์อุดม
2.นาย สาม ลุงตาล
3.นาย บุญแก้ว วรรณา
4.นาย ศุภัสโชค ไมตรีญาติ
5.นาย พฤตินัน ศิริวัฒน์ธนาโชติ
37 E-sports (ROV) การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง กานต์พิชชา มณีสาร
2.เด็กหญิง ปริชาติ วรารมย์
3.เด็กหญิง จิรัชญา เหม็งทะเหล็ก
4.เด็กหญิง อริศรา เฉียบแหลม
5.เด็กหญิง ธนพร โพธิ์เกตุ
38 E-sports (ROV) การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.นาย ณัฐวุฒิ ปิงเมือง
2.นาย อภิเดช นิยมสมิต
3.นาย นนทิวา พวกอินแสง
4.นาย กฤษฎิ์ ลือโขง
5.นาย ราชัน อ้ายเหมย

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.097349166870117 วินาที