#
หมวดหมู่
กิจกรรม
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
อันดับ
1 กรีฑา 4วิ่ง 5000 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
2
18.41.16 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
2 กรีฑา 10วิ่ง 5000 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
6
20.40.92 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
6
3 กรีฑา 19วิ่ง 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
3
56.94 นาที
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 กรีฑา 26วิ่ง 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
1
1.07.89 นาที
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
5 กรีฑา 30วิ่ง 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
8
1.05.31 วินาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
6
6 กรีฑา 36วิ่ง 800 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
6
2.34.41 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
6
7 กรีฑา 54กระโดดไกล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
1
4.02 เมตร
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
8 กรีฑา 62พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
4
27.83 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
9 กรีฑา 68ทุ่มน้ำหนัก (4 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
1
7.37 เมตร
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
10 กรีฑา 73วิ่ง 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
7
1.24.34 วินาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
11 กรีฑา 78ทุ่มน้ำหนัก (3.65 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
1
7.38 เมตร
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
12 กรีฑา 83ขว้างจักร (1.5 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
1
37.74 เมตร
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
13 กรีฑา 89ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
1
28.52 เมตร
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
14 กรีฑา 96พุ่งแหลน (700 กรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
1
41.17 เมตร
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
15 กรีฑา 103กระโดดไกล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
2
3.98 เมตร
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
16 กรีฑา 114วิ่ง 200 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
1
23.70 วินาที
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
17 กรีฑา 117วิ่ง 200 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
1
29.00 วินาที
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
18 กรีฑา 124วิ่ง 200 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
4
25.36 วินาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
19 กรีฑา 133วิ่ง 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
4
11.48 วินาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
20 กรีฑา 138วิ่ง 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
1
13.33 วินาที
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
21 กรีฑา 143วิ่ง 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
1
11.50 วินาที
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
22 กรีฑา 149วิ่ง 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
2
14.02 วินาที
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
23 กรีฑา 155 กระโดดไกล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
6
4.48 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
6
24 กรีฑา 161พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
7
12.97 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
5
25 กรีฑา 167ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
4
19.68 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
26 กรีฑา 172ทุ่มน้ำหนัก (5.45 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
2
11.29 เมตร
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
27 กรีฑา 177วิ่ง 1500 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
3
4.53.50 นาที
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
28 กรีฑา 183วิ่ง 1500 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
1
6.06.06 นาที
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
29 กรีฑา 188 วิ่ง 1500 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
9
DNF วินาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
5
30 กรีฑา 199กระโดดไกล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
5
5.00 เมตร
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
31 กรีฑา 202วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1
45.88 นาที
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
32 กรีฑา 207วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1
55.67 นาที
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
33 กรีฑา 214 วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
1
48.34 วินาที
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
34 กรีฑา 220 ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
1
20.07 เมตร
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
35 กรีฑา 227ทุ่มน้ำหนัก (3.65 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
1
11.29 เมตร
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
36 กรีฑา 233 พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
1
28.40 เมตร
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
37 กรีฑา 239วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
1
1.00.36 นาที
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
38 กรีฑา 245วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
3
4.10.53 วินาที
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
39 กรีฑา 250วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
6
4.03.68 นาที
เข้าร่วมการแข่งขัน
5
40 กรีฑา 255วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1
4.55.55 นาที
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
41 กรีฑา 269วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
3
5.35.62 นาที
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
42 เทเบิลเทนนิส 298เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
43 เทเบิลเทนนิส 315เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
44 E-sports (ROV) 322การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
45 เปตอง 393การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
46 E-sports (ROV) 401การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
47 E-sports (ROV) 408การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
48 วอลเลย์บอล 461การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
49 วอลเลย์บอล 469การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
50 วู้ดบอล 473การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนเกท บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
51 วู้ดบอล 479การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนเกท บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
52 วู้ดบอล 485การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนเกท ทีม รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
53 วอลเลย์บอล 530การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
54 วอลเลย์บอล 538การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
55 ฟุตซอล 547การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
56 ฟุตซอล 562การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
57 วู้ดบอล 569การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี ทีม รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
58 บาสเกตบอล 585การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
59 บาสเกตบอล 593การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
60 วู้ดบอล 676การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
รองชนะเลิศอันดับ ๒
61 วู้ดบอล 669การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
62 บาสเกตบอล 614การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
63 บาสเกตบอล 623การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
64 เซปักตะกร้อ 663การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
65 เปตอง 684การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
66 ฟุตบอล 700ประเภทกีฬาฟุตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.010005950927734 วินาที