#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กรีฑา วิ่ง 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
1.เด็กหญิง ศิริกัญญา กันทะวงค์
1.นาย คมกริช พลหาญ
2 กรีฑา วิ่ง 800 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
1.เด็กหญิง วิไลวรรณ แซ่วื้อ
1.นาย คมกริช พลหาญ
3 กรีฑา วิ่ง 1500 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
1.เด็กหญิง นิชดา แซ่เล่า
1.นาย คมกริช พลหาญ
4 กรีฑา วิ่ง 5000 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.นาย จัว แซ่วื่อ
1.นาย คมกริช พลหาญ
5 กรีฑา วิ่ง 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว พวงผกา สกุลรัตนะดี
1.นาย คมกริช พลหาญ
6 วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.นาย วุฒิภัทร มีทุน
2.นาย ธัญพิสิษฐ์ อินคำปา
3.นาย บรรณวิชญ์ ปวงคำ
4.นาย รัชชานนท์ มินทะนา
5.นาย พัฒน์ศักดิ์ เหล็กการกูล
6.เด็กชาย ฐิติศักดิ์ ลุ่มนอก
7.นาย ก้องกิดากร หินแก้ว
8.นาย กมลภพ ดินเหลือง
9.นาย ปฏิพล พรมสถาน
10.นาย อดิศักดิ์ เทพวงค์
11.นาย รพีภัทร แสนสุข
12.เด็กชาย ณัฐภัทร ปันทะรส
1.นาย ทินกร ศาลาคำ
2.นาย ตฤธิวัฒน์ ภิญโญชัยภัทร
7 วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1.นางสาว ณิชกมล แก่นจันทร์
2.นางสาว ธาราทิพย์ ใจโลกา
3.นางสาว สุพิชฌาย์ ยานะเคหัง
4.นางสาว บุษบง วงษ์เขียวแดง
5.นางสาว นิชาดา โปธา
6.นางสาว สุธิตา จันทร์งาม
7.นางสาว พรรณกาญจน์ ตากองค์
8.นางสาว วารี งามขำ
9.นางสาว แก้วตา เมจิ
1.นางสาว ศิริลักษณ์ งามหมู่
2.นางสาว พรพิมล ณ คำ
8 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1.นางสาว ศลิษา รักษาป่า
2.นางสาว จิรนันท์ คำปัน
3.นางสาว วรัชยา เมืองมูล
1.นาย อุทัย จันทครู
9 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.นาย วรเวช ลักษณาการ
2.นาย จัว แซ่วื่อ
3.นาย อังคาร แซ่ม้อ
1.นาย อุทัย จันทครู
10 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
1.นาย ชานน อยู่ลือ
2.เด็กชาย นราวิชญ์ ทิสา
3.เด็กชาย ธนากร แซ่ล้อ
1.นาย อุทัย จันทครู
11 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.นาย จัว แซ่วื่อ
2.นาย อังคาร แซ่ม้อ
3.นาย นพรัตน์ ท้องทากาศ
4.นาย โชคชัย อาภา
1.นาย อุทัย จันทครู
12 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ [ทีม]
1.เด็กชาย จักรริน แซ่ฟุ้ง
2.เด็กหญิง นงนภัส แซ่เล่า
1.นาย อุทัย จันทครู
13 E-sports (ROV) การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
1.เด็กชาย ดคชโธันยพงค์ ชูชาน
2.เด็กชาย อิศเรศ นักกองดี
3.เด็กชาย ธนโชติ วันต๊ะ
4.เด็กชาย เจตนิพัทธ์ รักประชา
5.เด็กชาย ธันยพงศ์ เรืองศิทร์
6.เด็กชาย เรืองทิร์ แซ่รี
1.นาย สิงห์ชาย อิ่นคำ
2.นาย พิพัฒน์ ยะวงค์
14 E-sports (ROV) การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง วิภาภรณ์ วิหาร
2.เด็กหญิง พรไพลิน ขาวละออ
3.เด็กหญิง สาริกา แซ่หาญ
4.นางสาว กนชญธธกนชญธ ลีลาธรรมสัจจะ
5.เด็กหญิง ชนิภรณ์ ยศโทร
6.เด็กหญิง ศุภานัน ยศโสทร
1.นาย พิพัฒน์ ยะวงค์
15 E-sports (ROV) การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1.นางสาว สิริยากร คำอุปละ
2.นางสาว ลัดดาวรรณ มีพอ
3.นางสาว คีตภัทร์ มัฆวาลย์
4.นางสาว พรณิชา ยานะ
5.นางสาว จุฑารัตน์ วุฒิ
1.นาย สิงห์ชาย อิ่นคำ
16 E-sports (ROV) การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
17 ฟุตซอล การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1.นางสาว กรรณิการ์ ป้อมฟู
2.เด็กหญิง ณัฐฐินันท์ หนูสี
3.เด็กหญิง น้ำทิพย์ มูลลิปุ้ม
4.เด็กหญิง สุภาสินีย์ แสงปราการ
5.เด็กหญิง กมลลักษณ์ คงศรี
6.เด็กหญิง อันดา คำปัญญา
7.นางสาว ดาราวดี บุญเปรี่ยม
8.นางสาว พุทธรักษา ดวงใส
9.เด็กหญิง เกวลี สิงห์ตะนะ
10.นางสาว กานดา นันทะรักษ์
11.นางสาว สุพัตรา ทองจำนงค์
12.เด็กหญิง พรพิมล ปอกบุญเรือง
1.นาย อัครชัย นาดี
2.นาย จิรายุ ประทุม

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.053991079330444 วินาที