#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กรีฑา ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
1.เด็กชาย สิรวิชญ์ เมืองฮาย
1.นาย ธีรวุฒิ คำแก้ว
2 กรีฑา พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
1.เด็กชาย สหโชค พุทธเนตร
1.นาย ธีรวุฒิ คำแก้ว
3 กรีฑา กระโดดไกล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว วิภาดา หล่ายนาสาร
1.นาย ธีรวุฒิ คำแก้ว
4 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
1.นาย ณรงค์สิทธิ์ อินธิศักดิ์
1.นาย ธนชัย ปาปะทัง
2.นางสาว อชิรญาณ์ บุญมา
5 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
1.นาย กิตติวรา ประสพสงค์
1.นางสาว อชิรญาณ์ บุญมา
2.นาย ธนชัย ปาปะทัง
6 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
1.นาย ณรงค์สิทธิ์ อินธิศักดิ์
2.เด็กชาย อภิชาติ ภูทะระ
1.นางสาว อชิรญาณ์ บุญมา
2.นาย ธนชัย ปาปะทัง
7 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
1.เด็กหญิง ณิชกานต์ ก๋องคำ
1.นาย เรืองเดช ผิวพรรณ
2.นางสาว กาญจณา กันธะนภี
8 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง ณิชกานต์ ก๋องคำ
2.เด็กหญิง ทิพย์สุคนฌ์ คำปัน
3.เด็กหญิง นริญญา บัวละพัน
1.นาย เรืองเดช ผิวพรรณ
2.นาย อนุพงษ์ รวมจิตต์
9 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1.นางสาว นฤชยา มีตื้อ
2.นางสาว กัญญาวีร์ ฉายา
1.นาย เรืองเดช ผิวพรรณ
2.นางสาว กาญจณา กันธะนภี
10 วู้ดบอล การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนเกท บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.นาย ธันยพงศ์ ปัญญาใจ
1.นาย ชาญชัย เลานันท์
2.นาง ฉวีวรรณ ศิริวงค์
11 วู้ดบอล การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนเกท บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1.นางสาว วิชญาภร ฝายศักดิ์
1.นาย ชาญชัย เลานันท์
2.นาง ฉวีวรรณ ศิริวงค์

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.038673162460327 วินาที