#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เซปักตะกร้อ การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.นาย จิรภัทร บุญเจิง
2.นาย ธงชัย แสนเทพ
3.นาย วรโชติ อุสาใจ
4.นาย ไก่ แซ่ท่อ
5.นาย ชนะชัย ฟ้าอุดมทรัพย์
1.นางสาว ปวีณา บุปผาพนา
2.นางสาว อภิญญา หอมนาน
2 วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1.นางสาว ชนนิกานต์ อุ่นวิจิตร
2.นางสาว พิมพร ศรชัยปัญญา
3.นางสาว สุปราณี เกสรกติกา
4.นางสาว ปนัดดา แซ่กือ
5.นางสาว กรรณิกา ยาวิเลิง
6.นางสาว มาลี กมลาสน์โกมล
7.นางสาว พรสวรรค์ เครือประทีป
8.นางสาว ชลิตา วงศาพัฒนกิจ
9.นางสาว ยิ่งลักษณ์ แซ่ลี
10.นางสาว สุธิมา นุธรรม
11.นางสาว ศตรัศมี ลือชา
1.นาย สมพร มะเกิ๋น
2.นางสาว สุกันญา ตามสมัย
3 กรีฑา วิ่ง 800 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
1.เด็กชาย ณัฐพงศ์ โพธิปัญญา
1.นาย พงศกร สุทธศรี
4 กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
1.เด็กชาย พิรยุทธ ชัยวงศ์
2.เด็กชาย เอกตรินทร์ พรชินวงศ์
3.เด็กชาย อนุชิต นุธรรม
4.เด็กชาย ณัฐพงศ์ โพธิปัญญา
1.นาย พงศกร สุทธศรี
5 กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
1.เด็กชาย ณัฐพงศ์ โพธิปัญญา
2.เด็กชาย อนุชิต นุธรรม
3.เด็กชาย พิรยุทธ ชัยวงศ์
4.เด็กชาย เอกตรินทร์ พรชินวงศ์
1.นางสาว ปวีณา บุปผาพนา
6 กรีฑา กระโดดไกล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
1.เด็กชาย ณัฐพงศ์ โพธิปัญญา
1.นาย พงศกร สุทธศรี
7 กรีฑา วิ่ง 200 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
8 กรีฑา วิ่ง 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
1.เด็กหญิง พัชราภรณ์ นันชัย
1.นางสาว ปวีณา บุปผาพนา
9 กรีฑา วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง เหมย แซ่ฟุ้ง
2.เด็กหญิง สาวินี แซ่ม้า
3.เด็กหญิง สุธิรา คำรินทร์
1.นางสาว สรารัตน์ ปลอดทอง
10 กรีฑา วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง เหมย แซ่ฟุ้ง
2.เด็กหญิง ชนากานต์ จรัลพรเลิศสิน
3.เด็กหญิง สาวินี แซ่ม้า
4.เด็กหญิง สุธิรา คำรินทร์
1.นางสาว ปวีณา บุปผาพนา
11 กรีฑา วิ่ง 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
1.นาย วสันต์ จันทร์นี
1.นาย พงศกร สุทธศรี
12 กรีฑา วิ่ง 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
1.นาย นันทวัฒน์ แสงงาม
1.นางสาว สรารัตน์ ปลอดทอง
13 กรีฑา ขว้างจักร (1.5 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
1.นาย สิทธิชัย บุดดี
1.นาย พงศกร สุทธศรี
14 กรีฑา วิ่ง 1500 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว สุวณิดา คงเอม
1.นางสาว สรารัตน์ ปลอดทอง
15 กรีฑา วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง วีรปริยา จันดา
1.นางสาว ปวีณา บุปผาพนา
16 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
1.เด็กชาย ฐิติวัสส์ อุทธโยธา
1.นาย สมเจตน์ เวียงลอ
17 วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง กัลย์สุดา แซ่ฟ้า
2.เด็กหญิง สุดาทิพย์ แซ่หว้า
3.เด็กหญิง ดวงกมล ยศวิชัย
4.เด็กหญิง สันสินี สมบัติประทีป
5.เด็กหญิง วีรปริยา จันดา
6.เด็กหญิง น้ำทิพย์ วงศ์บุญชัยเลิศ
7.นางสาว นันทิมา มนัสมโนธรรม
8.เด็กหญิง จิระนันท์ วงศ์บุญชัยเลิศ
9.นางสาว สิริพร แซ่หว้า
10.เด็กหญิง สริตา มนัสมโนธรรม
11.เด็กหญิง รัตนา แซ้โซ้ง
1.นางสาว อารีย์ หมั่นพัฒนาการ
2.นางสาว ปัญญพัฒน์ เขตกัน
18 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
1.เด็กหญิง จิราพร อินเทพ
1.นาย สมเจตน์ เวียงลอ
19 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1.นางสาว จิรกานต์ ชัยวงศ์
1.นาย สมเจตน์ เวียงลอ
20 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง พิมผกา บุญมี
2.เด็กหญิง กัญญรัตน์ ธนากรศิลป์
1.นาย สมเจตน์ เวียงลอ
21 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1.นางสาว จิรกานต์ ชัยวงศ์
2.นางสาว จารุดี แซ่โซ้ง
1.นาย สมเจตน์ เวียงลอ
22 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ [ทีม]
1.เด็กชาย ฐิติวัสส์ อุทธโยธา
2.เด็กหญิง จิราพร อินเทพ
1.นาย สมเจตน์ เวียงลอ
23 ฟุตบอล ประเภทกีฬาฟุตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.นาย ธิติธาดา ปราศัย
2.นาย นรุตม์ชัย กาคำ
3.นาย เจษฎากร ศรีนาวงศ์
4.นาย ภาคิน คำมะวงศ์
5.นาย สมภพ สกุลนำชัย
6.นาย วทัญญู ศรพัฒนาจิตร
7.นาย ปิยพัทธ์ ชัยราช
8.นาย ภัทรพล ติปตา
9.นาย ยุทธศาสตร์ ฉัตรชาติณรงค์
10.นาย กรวิชญ์ บุดดี
11.นาย อดิศร บุญเจิง
12.นาย สัญชาติ สกาวเลิศพนา
13.นาย พฤหัสนัยน์ ไชยลังการ
14.นาย ราชการ จินดาธรรม
15.นาย ณัฐวุฒิ บุญยวง
16.นาย พงศ์ดนัย ไชยะวงศ์
17.นาย ธนกฤต อินเทพ
18.นาย นันพิพัฒน์ พงษ์มณี
19.นาย กุลกันต์ ไกรวิชญ์สกุล
20.นาย พัชรพงษ์ ถาวงค์
21.นาย ทักษ์ดนัย มั่นคง
22.นาย วัชรพงษ์ วัชรวงศ์ภิญญู
23.นาย ชนะชัย แซ่ลี
24.นาย อาทิตย์ มากเจริญ
25.นาย วรเดช แซ่พ่าน
1.นาย พงศกร สุทธศรี
2.นางสาว พัชริน โนวิชัย
3.นางสาว นารีรัตน์ ลีลาศีลธรรม
24 ฟุตบอล การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
1.นาย วรวิทย์ ยาละ
2.เด็กชาย ชนะพล สร้อยสน
3.เด็กชาย พิรยุทธ ชัยวงศ์
4.เด็กชาย ทวีเดช แซ่หว้า
5.เด็กชาย สุชาติ แซ่ย่าง
6.เด็กชาย เดชา แซ่มัว
7.นาย ภวินท์ หมั่นพัฒนาการ
8.เด็กชาย รัฐภาพ แซ่เท้า
9.นาย เอกรินย์ เกสรพิทยาพงษ์
10.นาย เอ แซ่ท่อ
11.นาย นวพล ศรชัยปัญญา
12.นาย อนุชิต นุธรรม
13.นาย ณัฐพงศ์ โพธิปัญญา
14.เด็กชาย พชรพล นพคุณ
15.นาย สิทธิภัทร บุญทอง
16.เด็กชาย สุพศิน ใจกัณฑ์
17.นาย เดชอนันต์ แซ่มัว
18.เด็กชาย อาคม มนัสมโนธรรม
19.นาย สิทธิกร บุญชิต
20.เด็กชาย ธนากร มณีคีรีบรรพต
21.นาย เอกตรินทร์ พรชินวงศ์
22.นาย วิศนุ อินเทพ
23.เด็กชาย ธิติ เล่าพงศ์สวัสดิ์
24.นาย ยี่ แซ่วื้อ
25.นาย ธนพล แซ่วื้อ
1.นาย นพชัย ไชยโนฤทธิ์
2.นาย ศรัญญู ศรีสุข
25 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว วนิดา พจนาวรากุล
1.นางสาว สรารัตน์ ปลอดทอง

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.078129053115845 วินาที