#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
1.เด็กชาย สมพร สมทะนะ
2.เด็กชาย สิรภพ ชัยศรี
3.นาย ลัทธวิทย์ พรรดา
4.นาย ภูธิป มาชม
1.นาย มงคล ช่วยบ้าน
2 กรีฑา กระโดดไกล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
1.นาย ธีรเมธ ใจเสาร์ดี
1.นาย อรรถวัฒน์ สุคำ
3 กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก (3.65 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
1.นาย พีรพัฒน์ ใจโณ
1.นางสาว นันทิกานต์ อินปันส่วน
4 กรีฑา วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง ฑิตฐิตา จินะแก้ว
2.นางสาว กรกาญจน์ มีเพชร
3.เด็กหญิง ปาลิตา อินคำปา
4.เด็กหญิง กชกร การเพียร
1.นาย อรรถวัฒน์ สุคำ
5 กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก (3.65 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
1.เด็กหญิง ชัชฎาลักษณ์ อาบใจ
1.นาย สมบัติ สมแก้ว
6 กรีฑา วิ่ง 200 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
1.นาย ประสพสุข ตระกุลสวัสดิ์
1.นาย สมบัติ สมแก้ว
7 กรีฑา พุ่งแหลน (700 กรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
1.นาย บรรณวิชญ์ ปวงคำ
1.นางสาว นันทิกานต์ อินปันส่วน
8 กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก (4 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว ธัญญาลักษณ์ เกิดโชค
1.นางสาว นันทิกานต์ อินปันส่วน
9 กรีฑา พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว มุฑิตา สร้อยสุมาลี
1.นาย อรรถวัฒน์ สุคำ
10 วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
1.นางสาว ณัฐวศา เสนา
2.เด็กหญิง ชาลิสา เผ่าเงินงาม
3.นางสาว ณัฐชยา เสนา
4.นางสาว อริสา สวยงาม
5.เด็กหญิง ชวัลนุช เงินแท้
6.นางสาว วรัญญา เรือนสิทธิ์
7.นางสาว ปุณยนุช เทพศักดิ์
8.นาย ปนัสยา รักษา
9.นางสาว วริศรา สีมาพล
10.เด็กหญิง อัมภาวรรณ มัฆวาล
11.เด็กหญิง ปภัสรา มโนสมบัติ
12.เด็กหญิง ศุวิภาสิณีย์ จำปา
1.นาย อรรถวัฒน์ สุคำ
2.นางสาว นันทิกานต์ อินปันส่วน

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.03576397895813 วินาที