#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
2 วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
3 วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
1.เด็กชาย วชิรวิทย์ เชื้อเมืองพาน
2.เด็กชาย กชวิชญ์ สุทธินนท์
3.เด็กชาย ณภัทร สีนาทอง
4.เด็กชาย สุวรรณภูมิ ขันคำกาศ
5.เด็กชาย สิรภัทร สร้อยนุสนธ์
6.เด็กชาย กรรชัย คลาดแคล้ว
7.เด็กชาย อักษรินทร์ ขัดวิชัย
8.เด็กชาย วีรัตน์ คำดี
9.เด็กชาย เจษฎา ป๊อกยะดา
10.เด็กชาย ชลกร จันตะพันธ์
11.เด็กชาย เจตภานุ ยอดพรมแว่น
12.เด็กชาย ธนวินท์ กุนณะกันตี
1.นาย วุฒิเดช รัญชนานนท์
2.นาย ปิยะมิตร ปิยะกุล
4 วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
5 ฟุตบอล การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1.นางสาว ภัทรมัย จันทร์สุข
2.นางสาว บัณฑิตา ใหม่น้อย
3.นางสาว กัญญาอร ใจปัญญาพล
4.นางสาว ศิริญญา ปาละมะกาศ
5.นางสาว จิรนันท์ เบเชะกู่
6.เด็กหญิง กัลยรัตน์ หะวัน
7.นางสาว ศศินภา หะวัน
8.นางสาว ศศิธร หมื่นจี้
9.นางสาว ณัฐฐินันท์ อิกำเนิด
10.เด็กหญิง อธิชา เจภูติ
11.เด็กหญิง ภัทรศญา จับใจนาย
12.นางสาว ณิชากร สุวรรณากาศ
13.นางสาว ดวงฤดี คำเลิศ
14.นางสาว พนิตพิชา อางี่
15.นางสาว จันทร์จิรา ภพวงศ์ประเสริฐ
16.เด็กหญิง ขวัญจิรา กมลคุรัชญ์
17.เด็กหญิง สุจิรา ปัญบือ
18.เด็กหญิง สุจิตราภา คำฉางข้าว
19.นางสาว ดาว อิ่นคำ
20.นางสาว พรรณพรม คำฟู
21.นางสาว สุดารัตน์ จะลอ
22.นางสาว ชลธิชา มูลกาศ
23.เด็กหญิง ศรุธธาร พรดำรงค์สกุล
24.นางสาว พิมพ์ญาดา ชัยชะนะ
25.เด็กหญิง ลักษิกา ไชยนันตา
1.นาย ปฐมพงษ์พงษ์ บุญเที่ยง
2.นาย สิทธิพงษ์ มินทะขัติ
3.นาย ศักนรินทร์ เรืองคำพา
4.นาย ชยากร พงศ์ศิริทวีกุล
5.นาย เรืองโรจน์ กลิ่นหอม
6 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.นาย ดุษฎี ไชยสุนา
2.นาย ธีรภัทร์ ศักดิ์แสน
3.นาย ธนกิจ นินชัย
4.เด็กชาย ฐิติโชติ ทนทาน
1.นาย สมชาย สมบูรณ์
2.นาย ไพวุฒิ ขุนซาง
7 บาสเกตบอล การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
1.นาย สมชาย แซ่ย่าง
2.นาย ไชยวัฒน์ แซ่ลี
3.นาย ธนกฤต แซ่หลี่
4.นาย ภูวดล ชีวินพงศ์สถาพร
5.นาย กิตติคุณ กันทะวัง
6.นาย วิรัตน์ แซ่ย่าง
7.เด็กชาย ชนะชัย อภิสุขเกษม
8.เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ อภิขจรเกียรติ
9.เด็กชาย ณัฐชานนท์ เสนาน้ำ
10.เด็กชาย รังสรร บวรโชคสกุล
11.เด็กชาย สว่าง บวรโชคสกุล
1.นาย บุญเสริฐ งามขำ
2.นาย พนม อินต๊ะ
8 บาสเกตบอล การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.นาย ปัญจพล เด่นกิริยาเลิศล้ำ
2.นาย ชินวัตร บัวรุ่ง
3.นาย อทินันท์ แซ่หยาง
4.นาย รหัท แซ่ย่าง
5.นาย คมสัน แซ่ย่าง
6.นาย ณัฐภัทร ไกซิง
7.นาย ธณาธิต ทะสุด
8.นาย ศุทธวีร์ คงเลิศสกุล
9.นาย ธีระโชติ ยอซ่อ
10.นาย สุวิชัย มงคลชูชื่น
11.นาย วสุพล อยู่เบาะ
12.นาย วีรภัทร ทุนแก้ว
1.นาย บุญเสริฐ งามขำ
2.นาย พนม อินต๊ะ
9 ฟุตบอล ประเภทกีฬาฟุตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.นาย ธีรภาพ อยู่ลือ
2.นาย อนุวัฒน์ หลวงดี
3.นาย อาเกอ เมอโป๊ะกู่
4.นาย เฉลิมพล อุดร
5.นาย สิทธิพน ไข่กา
6.นาย อำพน อายีกู่
7.นาย จิรวัฒน์ แลเชอะ
8.นาย อนุวัชร์ ศรีชัยยา
9.นาย ศุภกรณ์ เมืองวงค์
10.นาย ทักษ์ดนัย สุระแก้ว
11.นาย วิสุทธิ์ สมจิตร
12.นาย เตชินท์ หล้าเมืองใจ
13.นาย อาโซ อู่แม
14.นาย สมชาย ลาเช
15.นาย นิติพล ชมภูรัตน์
16.นาย กิตติรักษ์ ใจสุทธิ
17.นาย กฤษกร แสนมูลแจ่ม
18.นาย ต้นน้ำ ท้าวชัยมูล
19.นาย พนิชพล เเก้วพงค์
20.นาย อาผ่า มาเยอะ
21.นาย ภูมิภิวัต แซ่ย้า
22.นาย กันทรากน ปินปันคง
23.นาย ณัฐนนท์ ทาศักดิ์
24.นาย นลิน เดชขจร
25.นาย ณัฐกิตติ์ ตรีพรไพรัช
1.นาย เรืองโรจน์ กลิ่นหอม
2.นาย ศักดิ์นรินทร์ เรืองคำพา
3.นาย เทวราช กรกฎกำจร
4.นาย สิทธิพงษ์ มินทะขัติ
5.นาย ชยากร พงศ์ศิริทวีกุล
10 ฟุตบอล การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
1.นาย พาทิศ สาทะ
2.เด็กชาย ภูมิพัฒน์ มาสระคู
3.นาย บุญเจริญ ยังใบ
4.นาย สุรธัช เชอมือ
5.นาย ดรการณ์ ไทยนุรักษ์
6.เด็กชาย สพลดนัย จำปาทอง
7.เด็กชาย ลีชอง ลี
8.เด็กชาย สนธิ อาเคอ
9.เด็กชาย นันทิพัฒน์ มูลกาศ
10.เด็กชาย ชินกฤต อินทแสน
11.เด็กชาย วัชระพันธ์ ใจเสมอ
12.เด็กชาย ภูมิระพี กลับกลาง
13.เด็กชาย ชินภัทร เทพอินชัย
14.เด็กชาย ชิตษณุ ปินตา
15.เด็กชาย ธนวัต เบเชกู่
16.เด็กชาย สมเกียรติ มาเยอะ
17.เด็กชาย ประภาส คำจาย
18.เด็กชาย ตะวัน มาร์วิน
19.เด็กชาย ณิชากร สอนสุกอง
20.นาย เจนณรงค์ บุญรักษา
21.เด็กชาย ภานุพงศ์ จับใจนาย
22.เด็กชาย อภิสิทธิ์ ปรีชาสถาพรกุล
23.นาย ธนโชติ แปลงเงิน
24.นาย ณัฐภัทร กาบคำ
25.เด็กชาย อนาวิน เชอมือ
1.นาย ศักดิ์นรินทร์ เรืองคำพา
2.นาย เรืองโรจน์ กลิ่นหอม
3.นาย สิทธิพงษ์ มินทะขัติ
4.นาย ชยากร พงศ์สิริทวีกุล
5.นาย เทวราช กรกฎกำจร
11 E-sports (ROV) การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
1.เด็กชาย สุรธัช เชอมือ
2.นาย พรชัย จือเปาะ
3.เด็กชาย ปุณณวิช คำวัง
4.เด็กชาย เจียเฮา ลิม
5.นาย วรพงศ์ กันแก้ว
6.เด็กชาย ภาคิน กันธะวงค์
1.นาย เธียรวิชญ์ อัครศิริโชติวงค์
2.นางสาว ชนาธิป ปะทะดวง
12 E-sports (ROV) การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.นาย ธีรทัศน์ อภิสุนทรกุล
2.นาย สมชาย อภิสุนทรกุล
3.นาย สังขพงศ์ เกิดสุข
4.นาย สุรชาติ แซ่พ่าน
5.นาย สุติวุฒิ เมฆบนจันทร์
6.นาย ณัฐพงศ์ พิมลรักษาเกียรติ
1.นาย เธียรวิชญ์ อัครศิริโชติวงค์
2.นาย ภานุพงค์ ชมภูติ๊บ
13 วู้ดบอล การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.นาย ศักรินทร์ ห้วยไชย
2.นาย สุรชัช เชอมื่อ
3.นาย พรนพรัตน์ รินท้าว
4.นาย นาวี ไชยวงค์
5.นาย กิตติศักดิ์ ทาวาง
6.นาย อธิวัฒน์ เปียเช
1.นาย เทวราช กรกฎกำจร
2.นาย ปฐมพงษ์ บุญเที่ยง
14 วู้ดบอล การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนเกท ทีม รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1.นางสาว อรัญญา สมเหร็ด
2.นางสาว พรไพลิน แก้วแสงอ่อน
3.นางสาว ศิรวดี เชอหมื่อ
4.นางสาว ธนพร นามแผน
5.นางสาว ฟ้า เชอมือกู่
1.นาย เทวราช กรกฎกำจร
2.นาย ปฐมพงษ์ บุญเที่ยง
15 วู้ดบอล การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1.นางสาว วาสิตา อามอ
2.นางสาว ปานทิพย์ เจริญพรรณ์
3.นางสาว เสาวลักษณ์ เกเย็น
4.เด็กหญิง วรางคณา พรวิวิฒน์สกุล
5.นางสาว รัชนีพร สาธรรม
6.นางสาว ปัทธิดา ผ่าว้อกู่
1.นาย เทวราช กรกฎกำจร
2.นาย ปฐมพงษ์ บุญเที่ยง
16 วู้ดบอล การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนเกท ทีม รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.นาย วรวิทย์ หย่าคำ
2.นาย ธงชัย หมื่อแล
3.นาย ณัฐสิทธิ์ วงศ์เมืองแล
4.นาย ธีรชัย แสงคำ
5.นาย ภูมินทร์ ศักดิ์แสน
1.นาย เทวราช กรกฎกำจร
2.นาย ปฐมพงษ์ บุญเที่ยง
17 วู้ดบอล การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนเกท บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.นาย วรวิทย์ หย่าคำ
2.นาย ธงชัย หมื่อแล
3.นาย ณัฐสิทธิ์ วงศ์เมืองแล
4.นาย ธีรชัย แสงคำ
5.นาย ภูมินทร์ ศักดิ์แสน
1.นาย ปฐมพงษ์ บุญเที่ยง
2.นาย เทวราช กรกฎกำจร
18 วู้ดบอล การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนเกท บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1.นางสาว อรัญญา สมเหร็ด
2.นางสาว พรไพลิน แก้วแสงอ่อน
3.นางสาว ศิรวดี เชอหมื่อ
4.นางสาว ธนพร นามแผน
5.นางสาว ฟ้า เชอมือกู่
1.นาย เทวราช กรกฎกำจร
2.นาย ปฐมพงษ์ บุญเที่ยง
19 วู้ดบอล การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี ทีม รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1.นางสาว วาสิตา อามอ
2.นางสาว ปานทิพย์ เจริญพรรณ์
3.นางสาว เสาวลักษณ์ เกเย็น
4.เด็กหญิง วรางคณา พรวิสัฒน์สกุล
5.นางสาว ปัดธิดา ผ่าว้อกู่
6.นางสาว รัชนีพร สาธรรม
1.นาย เทวราช กรกฎกำจร
2.นาย ปฐมพงษ์ บุญเที่ยง
20 วู้ดบอล การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี ทีม รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.นาย ศักรินทร์ ห้วยไชย
2.นาย สุรชัช เชอมื่อ
3.นาย พรนพรัตน์ รินท้าว
4.นาย นาวี ไชยวงค์
5.นาย กิตติศักดิ์ ทาวาง
6.นาย อธิวัฒน์ เปียเช
1.นาย เทวราช กรกฎกำจร
2.นาย ปฐมพงษ์ บุญเที่ยง
21 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง วิศัลยา จันทาพูน
2.เด็กหญิง ตะวัน คาล่า
3.เด็กหญิง จันจิรา นำขา
4.เด็กหญิง พิมพิกา ยืนยงแสน
1.นาย สมชาย สมบูรณ์
2.นาย ไพวุฒิ ขุนซาง
22 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ [ทีม]
1.เด็กชาย ศรุต จีนา
2.เด็กหญิง สุพิชญา สีมอย
1.นาย สมชาย สมบูรณ์
2.นาย ไพวุฒิ ขุนซาง
23 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว เพชราภรณ์ ประมะสิน
1.นาย สมชาย สมบูรณ์
2.นาย ไพวุฒิ ขุนซาง
24 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
1.นาย อนุวิทย์ หลวงดี
1.นาย สมชาย สมบูรณ์
2.นาย ไพวุฒิ ขุนซาง
25 กรีฑา วิ่ง 5000 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.นาย เตชินท์ หล้าเมืองใจ
26 กรีฑา วิ่ง 3000 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.084696054458618 วินาที