#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เซปักตะกร้อ การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
1.นาย เฉลิมพล มะลิดง
2.นาย วุฒิภัทร ภิระบัน
3.นาย นิสิต เจริญธรรม
4.เด็กชาย ชัยณวัตร จิตบุญตรง
5.นาย อนุวัฒน์ คำชู
1.นาย ปิยพงษ์ ไม่มีเหตุ
2.นาย ณัฐวุฒิ โยพนาศักดิ์
2 ฟุตบอล การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง กมลทรรศน์ พรดุษฏีกุล
2.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ราชคม
3.นางสาว เกตุวดี เนตรรังษี
4.เด็กหญิง สุุขศิริ อินหงส์
5.เด็กหญิง จารุกร เกียงมี
6.เด็กหญิง ภัทรธิดา พรมปัญญา
7.นางสาว พุทธชาด ศรีสุพล
8.นางสาว เมริสา แสนสนั่นชัย
9.นางสาว นราภรณ์ บุญบำเรอ
10.นางสาว เนตรนภา ผลเหม
11.นางสาว จันจิรา พาวันดี
12.นางสาว สุตาภัตร กันทะจิต
13.นางสาว เยาวเรศ ละไม
14.นางสาว ปาณิศา ประสงค์ดี
15.นางสาว ชลธิชา วรรณสอน
16.นางสาว เมธาพร จันแปงเงิน
17.เด็กหญิง ปุณยพร มาแซ
18.เด็กหญิง ศุภิสรา วิชาเร็ว
19.นางสาว สุรีย์รัตน์ ก้างยาง
20.นางสาว นภิสา ใจดี
21.เด็กหญิง รุ่งนภา วรรณา
22.เด็กหญิง ปาณิศา ศรีสวัสดิ์
23.เด็กหญิง อินทิรา ปานทอง
24.นางสาว ชนันภรณ์ ใจฟู
25.นางสาว ชนิดา พลสวัสดิ์
1.นาย อรรณพ คำมีสว่าง
2.นางสาว พัสกร บุญเรืองศรี
3.นาย คุณานนท์ จันทร์บำรุง
3 เซปักตะกร้อ การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.นาย อนุวัฒน์ อินแปง
2.นาย ศุภกร เขื่อนแก้ว
3.นาย บุญจันทร์ กวาน
4.นาย ยอดชาย จะโพ
5.นาย ณรงค์เดช หนานใจ
1.นาย ปิยพงษ์ ไม่มีเหตุ
2.นาย ณัฐวุฒิ โยพนาศักดิ์
4 วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
1.นางสาว ชญาภา ธรรมวงค์
2.เด็กหญิง ธิดากานต์ ไชยชนะมงคล
3.เด็กหญิง ศิริกัญญา แสงสุวรรณ
4.นางสาว รุ่งอรุณ เดชดี
5.เด็กหญิง อัญณิชา เชื้อเจ็ดตน
6.นางสาว ปัทมพร แก้วรากมุข
7.นางสาว ปาลิตา คำโมนะ
8.เด็กหญิง ดารารัตน์ ทาสีแสง
9.นางสาว พลอย อินแปง
10.นางสาว น้ำเพชร วงค์น้อย
1.นางสาว ผณินทรา จันปาลี
2.นางสาว อภิลดา ขันคำ
5 วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.นาย ภานุวัฒน์ เถาว์ทุมมา
2.นาย ภานุเดช แสนคำหล่อ
3.นาย นาวิน นามแปง
4.นางสาว รัฐธรรมนูญ เตมีศักดิ์
5.นาย พณัชกร พรหมปัญญา
6.นาย ชุติพงษ์ สามใจยา
7.นาย ภูมิตะวัน ปินทรายมูล
8.นาย หนุ่ม อินเเก่น
9.นาย อภิชาติ สมศักดิ์
10.นาย เอกชัย กันทาวงศ์
11.นาย วสิษฐ์พล ไชยลังกา
12.นาย ราเชน เดือน
1.นางสาว ผณินทรา จันปาลี
2.นาย นพรัตน์ ทิพย์กรแก้ว
6 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
1.นาย อรรคภัทร มอโฟน
1.นาย ปฏิญญา เมืองมา
2.นาย วิธวินท์ จันทร์ลือ
7 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
1.นาย เอกศักดิ์ ขุนพิศ
1.นาย ปฏิญญา เมืองมา
2.นาย วิธวินท์ จันทร์ลือ
8 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1.นางสาว กันณิกา จันทาพูน
1.นาย ปฏิญญา เมืองมา
2.นาย วิธวินท์ จันทร์ลือ
9 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1.นางสาว พรพิมล ฟองแก้ว
2.นางสาว คีตภัทร เชื้อเมืองพาน
1.นาย ปฏิญญา เมืองมา
2.นาย วิธวินท์ จันทร์ลือ
10 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม รุ่น ไม่จำกัดอายุ [ทีม]
1.นาย เอกศักดิ์ ขุนพิศ
2.นางสาว กันณิกา จันทาพูน
1.นาย ปฏิญญา เมืองมา
2.นาย วิธวินท์ จันทร์ลือ
11 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง ชนิษฐา นวลเเจ่ม
2.เด็กหญิง นภาพร คุณสะปิง
1.นาย ปรเมษฐ์ อินเขียว
2.นางสาว รัชฎา ตาใจ
12 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง ภัสสร ปัญญารัชตโสภณ
2.นางสาว ณัฐชยา วงค์ขัติย์
3.เด็กหญิง ณัชชา ศักดาเพชรศิริ
1.นางสาว รัชฎา ตาใจ
2.นาย ปรเมษฐ์ อินเขียว
13 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.นาย ธนากร สีจัน
2.นาย พงศ์ภรณ์ ธงชัย
3.นาย ภานุพงษ์ บุญชัย
1.นางสาว รัชฎา ตาใจ
2.นาย ปรเมษฐ์ อินเขียว
14 ฟุตซอล การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง สุุขศิริ อินหงส์
2.นางสาว เมริสา แสนสนั่นชัย
3.นางสาว พุทธชาด ศรีสุพล
4.นางสาว นภิสา ใจดี
5.นางสาว เกตุวดี เนตรรังษี
6.นางสาว ซอนสิรา ไทยใหม่
7.นางสาว นราภรณ์ บุญบำเรอ
8.นางสาว สุตาภัตร กันทะจิต
9.นางสาว จันจิรา พาวันดี
10.เด็กหญิง ปุณยพร มาแซ
11.เด็กหญิง ศุภิสรา วิชาเร็ว
12.เด็กหญิง สุรีย์รัตน์ ก้างยาง
13.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ราชคม
14.เด็กหญิง กมลทรรศน์ พรดุษฏีกุล
15.เด็กหญิง ชนันภรณ์ ใจฟู
1.นาย อรรณพ คำมีสว่าง
2.นาย คุณานนท์ จันทร์บำรุง
15 บาสเกตบอล การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง พิจิตรา วรสกุลทิพย์
2.เด็กหญิง อมรรัตน์ แก้วรากมุข
3.เด็กหญิง บุญธลักษณ์ษา โปราหา
4.เด็กหญิง มายร่า คาร
5.เด็กหญิง นริศรา นาคมณี
6.เด็กหญิง เจซี อะเมเชเบ
7.เด็กหญิง พิชญาภา บุญเคลือบ
8.เด็กหญิง ธิดารัตน์ กันศรีเวียง
9.เด็กหญิง จิราพร อุ่นเรือน
10.เด็กหญิง ณัฐธิดา วงค์สุวรรณ์
11.เด็กหญิง อภิญญา ลีลา
12.เด็กหญิง ดารารัตน์ ไชยกุล
1.นาย ชาญวิทย์ ตาจันทร์อินทร์
2.นาง สินีนาฏ ชัยเขต
16 กรีฑา วิ่ง 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
1.นาย ยาย่า แอนวัน คาร
17 กรีฑา กระโดดไกล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว ปิยพัชร อินทนนท์
18 กรีฑา ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
1.นาย ยี่แก้ว แสน
19 กรีฑา วิ่ง 800 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
1.เด็กหญิง ดวงฤดี วันทนาการ
20 กรีฑา วิ่ง 200 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
1.นาย ธีรภัทร พาวันดี
21 กรีฑา วิ่ง 1500 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
1.เด็กหญิง ดวงฤดี วันทนาการ
22 กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.นาย ต้นตระการ กันต๊ะโปง
2.นาย ธนวัฒน์ แก้วกำเนิด
3.นาย วรัญญู ทองผาง
4.นาย ณัฐนันท์ ทาศักดิ์
23 กรีฑา วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1.นางสาว วันวิสา ชัยวงค์
2.นางสาว ไอรดา กุณา
3.นางสาว กันยา ลอซู
4.นางสาว วีรดา หงษ์คำ
24 กรีฑา ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
1.เด็กหญิง นริศรา นาคมณี
25 กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
26 กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.นาย รัชชวิชญ์ ชาติเหมาะ
2.นาย ยาย่า แอนวัน คาร
3.นาย ภานุเดช แสนคำหล่อ
4.นาย สมพงษ์ คำแก้ว
27 กรีฑา วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
28 กรีฑา วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1.นางสาว ณัชชา โชคพัฒนพันเดช
2.นางสาว นภัสสร กิตติวรศรีสกุล
3.นางสาว เกตุวดี เนตรรังษี
4.นางสาว กุลนันท์ สีลารักษ์
29 วู้ดบอล การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.นาย รักชาติ สุขตามใจ
2.นาย บุญ คำตาน
3.นาย นฤบดี วงค์เมืองมา
4.นาย สมพงษ์ คำแก้ว
5.เด็กชาย อนิรุตร์ สุวรรณเรือง
1.นาย นิธิภัทร พรมมา
2.นาย อภิวัฒน์ สิทธิวงค์
30 วู้ดบอล การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1.นางสาว สุพรรษา หมอโป๊ะกู่
2.นางสาว ชลธิชา ยางยุทธ์
3.นางสาว ณภัทร เงิน
4.นางสาว นิจจารีย์ หน่อคำเเก้ว
5.นางสาว ปภาวรินท์ ปันดวง
6.นางสาว จุฑาทิพย์ วงศ์เรียน
1.นาย นิธิภัทร พรมมา
2.นาย อภิวัฒน์ สิทธิวงค์
31 วู้ดบอล การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี ทีม รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.นาย รักชาติ สุขตามใจ
2.นาย บุญ คำตาน
3.นาย นฤบดี วงค์เมืองมา
4.นาย สมพงษ์ คำแก้ว
5.เด็กชาย อนิรุตร์ สุวรรณเรือง
1.นาย นิธิภัทร พรมมา
2.นาย อภิวัฒน์ สิทธิวงค์
32 วู้ดบอล การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี ทีม รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1.นางสาว สุพรรษา หมอโป๊ะกู่
2.นางสาว ชลธิชา ยางยุทธ์
3.นางสาว นิจจารีย์ หน่อคำเเก้ว
4.นางสาว ณภัทร เงิน
5.นางสาว ปภาวรินท์ ปันดวง
6.นางสาว จุฑาทิพย์ วงศ์เรียน
1.นาย นิธิภัทร พรมมา
2.นาย อภิวัฒน์ สิทธิวงค์
33 วู้ดบอล การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนเกท บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.เด็กชาย ญาณิน กาวะดี
2.เด็กชาย วรัญญู โสมาบุตร
3.เด็กชาย วงศพัทธ์ เกรียงพิทักษ์
1.นาย นิธิภัทร พรมมา
2.นาย อภิวัฒน์ สิทธิวงค์
34 วู้ดบอล การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนเกท บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1.นางสาว ฐิตินันท์ คำน้อย
2.นางสาว ชนิกานต์ พรมเมือง
3.นางสาว ธิมาพร กันคำ
4.นางสาว ซาร่า ฮูสเสน
1.นาย นิธิภัทร พรมมา
2.นาย อภิวัฒน์ สิทธิวงค์
35 วู้ดบอล การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนเกท ทีม รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.เด็กชาย ญาณิน กาวะดี
2.เด็กชาย วรัญญู โสมาบุตร
3.เด็กชาย วงศพัทธ์ เกรียงพิทักษ์
1.นาย นิธิภัทร พรมมา
2.นาย อภิวัฒน์ สิทธิวงค์
36 วู้ดบอล การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนเกท ทีม รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1.นางสาว ฐิตินันท์ คำน้อย
2.นางสาว ชนิกานต์ พรมเมือง
3.นางสาว ธิมาพร กันคำ
4.นางสาว ซาร่า ฮูสเสน
1.นาย นิธิภัทร พรมมา
2.นาย อภิวัฒน์ สิทธิวงค์

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.10400700569153 วินาที