#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ [ทีม]
1.เด็กหญิง พอเพียง แพงละลวง
2.นาย กฤษิกร สันกว๊าน
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง ถนอมศรี ไชยชนะ
2 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม รุ่น ไม่จำกัดอายุ [ทีม]
1.นางสาว อลิสรา แสนชมภู
2.เด็กชาย ชินพัฒน์ ยศวงค์
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง ถนอมศรี ไชยชนะ
3 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
1.เด็กชาย กรพัฒน์ สักแกหลี
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ นาทะสัน
1.นาย วิทยา เกิดพันธุ์
4 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.เด็กชาย จุนตะ ฮิระอิ
2.นาย จิรภัทร สมุทรความ
1.นาย วิทยา เกิดพันธุ์
5 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม รุ่น ไม่จำกัดอายุ [ทีม]
1.เด็กหญิง ศุภพร จันสุภาเสน
2.เด็กชาย จุนตะ ฮิระอิ
1.นาย วิทยา เกิดพันธุ์
6 E-sports (ROV) การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
1.เด็กชาย ศราวิน ไหมเหลือง
2.เด็กชาย จิราพัฒน์ ศรีจันทร์
3.เด็กชาย ภัทรกร อ่อนสี
4.เด็กชาย ธนภูมิ กันทะวงค์
5.เด็กชาย ชุติพนธ์ คำใส
1.นาย อดิเรก วิลัย
2.นาย ศุภวัฒน์ ใจยะติ๊บ
7 ฟุตซอล การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.นาย จิรวัฒน์ หลี่
2.นาย นฤเบศร์ เล็กโสภี
3.นาย ภูวไนย ฟองศรี
4.นาย ณัฐนนท์ อินต๊ะวงค์
5.นาย ณพวุฒิ ปิกิน
6.นาย พานิธวัส ธิยะคำ
7.นาย อภิวิชญ์ วรรณสอน
8.นาย ปัณณวิชญ์ คาตายามา
9.นาย กรณัฐ สักแกหลี
10.นาย ณัฐภูมิ นามวงค์
11.นาย พลชล คูหากาญจน์
12.นาย ธีรยุทธ หลวงวงค์
13.นาย ภาคภูมิ เว่ยเชกู่
1.นาย นิธิพล อุโมง
2.ว่าที่ร้อยตรีหญิง ถนอมศรี ไชยชนะ
8 เซปักตะกร้อ การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
1.เด็กชาย พลช จันทร์เขียว
2.เด็กชาย รชต ธะนะตุ้ย
3.เด็กชาย พงศ์กรณ์ มูลทะรังษี
4.เด็กชาย ภูวณัฏฐ์ นันต๊ะแก็ว
5.เด็กชาย ธนวัฒน์ อุทา
1.นาง สุขกาย ยุวกุล
9 เซปักตะกร้อ การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.นาย คณิศร กวาวสนั่น
2.นาย ปิยะพงษ์ กาวี
3.นาย กฤตยชญ์ ยุวกุล
4.นาย รฐนนท์ ชุ่มใจ
5.เด็กชาย พีรกานต์ ปวงคำ
1.นาง สุขกาย ยุวกุล
10 เซปักตะกร้อ การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง เกสรา นาแด่
2.เด็กหญิง พิมพิศา เบียงก่า
3.เด็กหญิง ปพิชญา ยันณี
4.เด็กหญิง จิรนันท์ ศรีเสาวลักษณ์
5.เด็กหญิง ชัชดาพร สอนแก้ว
1.นาง สุขกาย ยุวกุล
11 ฟุตซอล การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1.นางสาว ศุภิชชา มะโนเรือง
2.นางสาว รัตน์ติญาภรณ์ แหลมจัด
3.นางสาว พินทุ์สุดา จักรผัน
4.นางสาว รักษญา ใจคำต๋า
5.เด็กหญิง ปิยากร กองคำ
6.นางสาว ธัญพิชชา กันธิยะ
7.นางสาว สุธิดา หาญแก่น
8.เด็กหญิง เขมจิรา ศรีปัน
9.นางสาว สุภาพิชญ์ พุฒิพงศา
10.เด็กหญิง สิริยากร พรหมเสน
11.นางสาว ดาวตะวัน สิงห์โตทอง
12.นางสาว พิจิตรา กาวีวน
13.เด็กหญิง กัลยดา สายพูนคำ
14.นางสาว ปุญญิศา อินต๊ะวงค์
1.นาย นิธิพล อุโมง
2.ว่าที่ร้อยตรีหญิง ถนอมศรี ไชยชนะ
12 บาสเกตบอล การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1.นางสาว อชิรญา หาญคำภา
2.นางสาว ฝนทอง อิยทรมา
3.นางสาว จิรนันท์ สิทธิขันเเก้ว
4.นางสาว สุภาพรรณ พูเมีย
5.นางสาว พลอย พื่อเมี่ย
6.นางสาว วริศรา ผ่องใสศริรกุล
7.นางสาว พิมพ์ชนก ประชาเดชสุวัฒน์
8.นางสาว ทอฝัน อุรพีบุญเขต
9.นางสาว วริยา คุปติญาดา
10.นางสาว ณัฐณิชา พงค์ลังกา
11.นางสาว นาราภัทร จินดาทจักร
1.นาย เลวัลย์ สันดุษิต
13 บาสเกตบอล การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
1.นาย ภัทรดนัย ใชยา
2.นาย เจตนิพัทธ์ จันทร์กระจ่าง
3.เด็กชาย ภัทรพล เเสงสว่างพิพัฒน์
4.เด็กชาย กันต์กวี ปัญโญ
5.นาย กิตติชัย ถิ่นทิพย์
6.นาย ทีรการต์ ดีน้อย
7.เด็กชาย เชน บินเหม
8.นาย ชุติพันธ์ คำใส
9.นาย ชยทัต ทองยากลั่น
10.นาย ณฐกร ขัติยะ
11.นาย รัฐภูมิ กาจุม
12.เด็กชาย โยธา เริงใจ
1.นาย เลวัลย์ สันดุษิต
14 บาสเกตบอล การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.นาย วงศพัทธ์ ศุทธรัตน์ไพบูลย์
2.นาย ณัฐพงศ์ ศรีบุญเรือง
3.นาย พิชิตชัย คำจ้อย
4.นาย ฐิติพงศ์ สิทธิงศ์
5.นาย เจษฎา วงค์ตันกาศ
6.นาย ฐิติพันธุ์ บุญปัญญาโรจน์
7.นาย ศักณรงค์ เขื่อนเพ็ชร
8.นาย ณัฐานุวัฒน์ กาวิะมูล
9.นาย เสฎฐวุฒิ สีเขียว
10.นาย ภูวนัตย์ ยานะ
11.นาย คมกฤษ ไชยะ
12.นาย ชยากร ชัยมูลมั่ง
1.นาย เลวัลย์ สันดุษิต
15 E-sports (ROV) การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง นันทิชา แจ่มใส
2.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ มูลแดง
3.เด็กหญิง วิลาสินี จาไผ่
4.เด็กหญิง ภูตะวัน ไข่กา
5.เด็กหญิง ปุริมปัชญ์ วาบสูงเนิน
1.นาย อดิเรก วิลัย
2.นาย ศุภวัฒน์ ใจยะติ๊บ
16 กรีฑา วิ่ง 5000 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.นาย ศักดิ์ณรงค์ เขื่อนเพชร
17 กรีฑา กระโดดไกล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
1.เด็กหญิง กรณิการ์ นินตัน
18 กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก (3.65 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
1.เด็กหญิง ศศิพิมพ์ บุญปั๋น
19 กรีฑา วิ่ง 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
1.นาย กิติรัฐ ชมเชย
20 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ นาทะสัน
1.นาย วิทยา เกิดพันธุ์
21 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง ศุภพร จันสุภาเสน
1.นาย วิทยา เกิดพันธุ์

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.064388990402222 วินาที