#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กรีฑา วิ่ง 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
1.เด็กชาย ธนกฤต บอร์รินท์
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง รติญา สอนวิเศษ
2 กรีฑา วิ่ง 200 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
1.เด็กชาย สุริยา ใจใส
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง รติญา สอนวิเศษ
3 กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
1.เด็กชาย ธนกฤต บอร์รินท์
2.เด็กชาย สุริยา ใจใส
3.เด็กชาย เอกพงษ์ สร้อยคำ
4.เด็กชาย ณัฏฐากร หวังผล
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง รติญา สอนวิเศษ
4 กรีฑา ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
5 กรีฑา วิ่ง 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
6 กรีฑา วิ่ง 200 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง ณัฐวลัญช์ อุ่นญาติ
2.เด็กหญิง ณัฏฐนันท์ ใจทัศน์
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง รติญา สอนวิเศษ
7 กรีฑา วิ่ง 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
8 กรีฑา วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง โชติกา อารีย์
2.เด็กหญิง จุฑามาศ สมเสมอใจ
3.เด็กหญิง สุนิสา ลุงกี่
4.เด็กหญิง ณัฏฐนันท์ ใจทัศน์
9 กรีฑา วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
10 กรีฑา ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว ณัฐวดี เย่อส่อ
1.นาย เศรษฐกิจ บุญเกิด
11 ฟุตซอล การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
1.เด็กชาย สุริยา ใจใส
2.เด็กชาย ธนภัทร ทรงอมรศิริ
3.เด็กชาย ลภัส เตจ๊ะสร้อย
4.เด็กชาย ณัฏฐากร หวังผล
5.เด็กชาย เวียไซ แซ่มัว
6.เด็กชาย อภินันท์ จะหย่อ
7.เด็กชาย กวีภัทร พวงมาลัย
8.เด็กชาย ธนกฤต บอรินท์
9.เด็กชาย วิทวัส กามล
10.เด็กชาย สุรเดช มาเยอะ
11.เด็กชาย พีรพัฒน์ จินะคำ
12.เด็กชาย ทวีศักดิ์ การคมื่อ
13.เด็กชาย นำโชค แซ่ว่าง
14.เด็กชาย จีรยุทธ หมื่อโป
15.เด็กชาย เอกพงษ์ สร้อยคำ
1.นาย ประยุทธ ตุ้มคำ
12 วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง ณัฏฐนันท์ ใจทัศน์
2.เด็กหญิง กัญญาภัทร หันชะนา
3.เด็กหญิง ปัฐมาพร บุญเสนา
4.เด็กชาย นิภาวรรณ ทัตสอย
5.เด็กหญิง บงกช ใจขาว
6.เด็กหญิง สุพรรษา พลปราบ
7.เด็กชาย เจนจิรา ศรีจันทร์
8.เด็กหญิง อธิชา แสงหิรัญ
9.เด็กหญิง เบญญาพร สุภาษี
10.เด็กหญิง สู่ขวัญ รัสดาดาน
11.เด็กหญิง วิรัญชนา ตั๋นเพย
12.เด็กหญิง ณัฐวลัญช์ อุ่นญาติ
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง รติญา สอนวิเศษ
2.นาย เศรษฐกิจ บุญเกิด
13 วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
1.เด็กชาย ใช้ ตาพรม
2.เด็กชาย สุทธิพงค์ เบเชกู่
3.เด็กชาย วัณณุวรรธน์ สุทธิแสน
4.เด็กชาย อาทิตย์ คำอ้าย
5.เด็กชาย เขมินท์ จิตไมตรีกุล
6.เด็กชาย แจ๊ค โอร๊อค
7.เด็กชาย พงค์นรินทร์ สุทิน
8.เด็กชาย ประเสริฐ มาเยอะ
9.เด็กชาย นันทภพ ทองฤทธิ์
10.เด็กชาย ธนวัฒน์ ปันปิน
11.นาย เท -
12.เด็กชาย เดชดนัย ชี้แจง
1.นาย ไชยวิชิต เมืองคำ
2.นาย วัชรพล จันต๊ะ
14 วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1.นางสาว ณัฐนิชา ใจหมั้น
2.นางสาว ปิยวรรณ เพ็งเพชร
3.นางสาว อิโฟมะ อาโบดีเก้
4.นางสาว ณิชกุล ฤทธื์กระจาย
5.นางสาว วรกานต์ ถาวรวงศ์
6.นางสาว นันท์นภัส มูลจะคำ
7.นางสาว เจนจิรา ชำนาญพะนา
8.นางสาว โยษิตา ชูติลำ
9.นางสาว สุภาวดี ถาเงิน
10.นางสาว วนิดา ราศีดี
11.นางสาว ศรีทอง สมคิด
12.นางสาว ปัทมวรรณ ยอดมูลคี
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง รติญา สอนวิเศษ
2.นาย เศรษฐกิจ บุญเกิด
15 บาสเกตบอล การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง พลอยจุฑา ทับทิมกลาง
2.เด็กหญิง จินดา แชมือ
3.เด็กหญิง อาหมี่ มาเยอะ
4.เด็กหญิง สุนารี อายิ
5.เด็กหญิง นาริตา คำแก้ว
6.เด็กหญิง พิมพ์ญาดา ชัยชนะ
7.เด็กหญิง ธนัชพร อุดม
8.เด็กหญิง แก้มเพ็ชร เมืองงาม
9.เด็กหญิง พัชราภรณ์ ผิวเงิน
10.เด็กหญิง พรณพัฒน์ ดีวรัตน์
11.เด็กหญิง กัลยา สามคำ
12.นางสาว ลีลาวดี เลายี่ป๋า
1.นาย พูนศักดิ์ สุธีชัย

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.058699131011963 วินาที