#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
1.เด็กชาย พัสกร ไกรงาม
1.นาง ธัญทิวา ชัยวุฒิ
2.นางสาว เฌณิศา ศรีวิชัย
2 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
1.เด็กชาย รัฐศาสตร์ ไม้เลื้อย
2.นาย พชรพล เขื่อนแก้ว
1.นาง ธัญทิวา ชัยวุฒิ
2.นาย เจษฎา คำเป๊ก
3 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง กานต์พิชชา ทะไล
2.นางสาว สุพรรษา ทองไชย
1.นาง ธัญทิวา ชัยวุฒิ
2.นางสาว เฌณิศา ศรีวิชัย
4 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
1.เด็กชาย พัขรพล เดชคิด
2.เด็กชาย นราเทพ บุญมั่น
3.เด็กชาย ทัตเทพ ใจเสน
1.นาง ธัญทิวา ชัยวุฒิ
2.นางสาว เฌณิศา ศรีวิชัย
5 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.นาย รัชกาล รอดไกร
2.นาย ปริญญา กันมุข
3.นาย พิพัฒน์ สุรัตน์
1.นาง ธัญทิวา ชัยวุฒิ
2.นาย เจษฎา คำเป๊ก
6 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
1.นาย พนมกร ธิน้อมธรรม
1.นาง ธัญทิวา ชัยวุฒิ
2.นาย เจษฎา คำเป๊ก
7 ฟุตบอล การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง ญิชานันท์ ติ๊บมงคล
2.เด็กหญิง ณิชารีย์ อุตตมะ
3.เด็กหญิง ปวิชญา จันทร์สุข
4.นางสาว พรพิมล ประนัดถานัง
5.นางสาว ศุทธินัน วันทิตย์
6.นางสาว สุนิษา ตระกูลชัย
7.นางสาว สุนิสา ปัญญาติ๊บ
8.นางสาว ภัทรวรรณ กันธิยะ
9.นางสาว ณัฐชา คำน้อย
10.นางสาว อัชราภรณ์ กันทะสอน
11.นางสาว นิภาพร ประวะสาร
12.นางสาว ยุวรีย์ ศรีพรม
13.นางสาว อารยา สาวงษา
14.เด็กหญิง ธิภาภรณ์ จันทะวงค์
15.เด็กหญิง สุกัญญา เมอแล
16.เด็กหญิง ธัญญารัตน์ กวางประสิทธิ์
17.นางสาว อำไพ ศรีคำสุข
18.นางสาว ปิณฑิรา คงโนนกอก
19.นางสาว ปาณิศา คงโนนกอก
20.เด็กหญิง ภัทรธิดา คำปันติ๊บ
1.นาย เจษฎา คำเป๊ก
2.นางสาว เฌณิศา ศรีวิชัย
3.นาย จักรกฤษณ์ กรงจักร์
4.นาย เรืองวิชญ์ ออนสา
5.นางสาว ปวีณา ชวนคิด
8 เซปักตะกร้อ การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
1.เด็กชาย ธนกิจ มาเยอะ
2.เด็กชาย สุเวช แซ่ลี
3.เด็กชาย กฤติพงษ์ เรือนเขียว
4.เด็กชาย ศิริราช ภักดี
5.เด็กชาย ยุทธกรรณ์ จันต๊ะนาเขต
1.นาย สุริยัน ไทยโคกสี
9 เซปักตะกร้อ การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
10 วู้ดบอล การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.นาย วรชัย ชัยชนะ
2.นาย พีรณัฐ สิริคำ
3.นาย ภูริณัฐ วันดี
4.เด็กชาย ภัทรพล น้อยพุฒ
5.เด็กชาย ธนภัทร น้อยพุฒ
6.เด็กชาย ฆนพัฒน ตาธิเนตร
1.นาย เจริญ เตชะ
2.นางสาว ณัฐพร ทุยเวียง
11 วู้ดบอล การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี ทีม รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.นาย วรชัย ชัยชนะ
2.นาย พีรณัฐ สิริคำ
3.นาย ภูริณัฐ วันดี
4.เด็กชาย ภัทรพล น้อยพุฒ
5.เด็กชาย ธนภัทร น้อยพุฒ
6.เด็กชาย ฆนพัฒน ตาธิเนตร
1.นาย เจริญ เตชะ
2.นางสาว ณัฐพร ทุยเวียง
12 กรีฑา กระโดดไกล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว ธารารัตน์ ถาชุม
13 กรีฑา กระโดดไกล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
1.เด็กชาย ธนภัทร จักรอินต๊ะ
14 กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก (5.45 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
1.นาย คมกฤษ ไชยยะ
15 กรีฑา วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง นิภาวรรณ ทัดสอย
2.เด็กหญิง บุญทิวา มาเยอะ
3.เด็กหญิง สุกัญญา เมอแล
4.เด็กหญิง ศิรภัสสร จิตต์ภักดี

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.04749584197998 วินาที