#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กรีฑา ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
1.นาย นัทพงษ์ พรมจีน
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
2 กรีฑา พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
1.นาย นัทพงษ์ พรมจีน
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
3 กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก (3.65 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
1.นาย นัทพงษ์ พรมจีน
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
4 กรีฑา กระโดดไกล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
1.นาย กฤษฎา บุญสูง
1.นาย ศรายุธ พวงยอด
5 กรีฑา วิ่ง 200 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว อัยญดา กล่องชู
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
6 กรีฑา วิ่ง 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว อัยญดา กล่องชู
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
7 กรีฑา วิ่ง 1500 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว ปานตะวัน จุมป๋า
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
8 กรีฑา วิ่ง 3000 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว มาลี วุยยือ
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
9 กรีฑา วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1.นางสาว อัยญดา กล่องชู
2.นางสาว วรนุช ประมาณเมือง
3.นางสาว ชลธิชา สมโพธิ
4.นางสาว รสสุคนธ์ กันธิ
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
10 กรีฑา วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1.นางสาว อัยญดา กล่องชู
2.นางสาว มาลี วุยยือ
3.นางสาว รสสุคนธ์ กันธิ
4.นางสาว ลษกร สิงห์แดง
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
11 กรีฑา กระโดดไกล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว อัยญดา กล่องชู
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
12 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
1.เด็กชาย เชาวฤทธิ์ หน่อแก้ว
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
2.นาย ศรายุธ พวงยอด
13 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1.นางสาว วรนุช ประมาณเมือง
2.นางสาว อัยญดา กล่องชู
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
2.นาย ศรายุธ พวงยอด
14 E-sports (ROV) การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.นาย ชัยพัฒน์ รักสพนธ์
2.นาย สกรรจ์ สมแก้ว
3.นาย กมล แซ่เดียว
4.นาย อภิรักษ์ สิทธานนท์
5.นาย พงศ์ภัค ศิริมณเทียร
6.นาย สรยุทธ ศรีวรกุลวงศ์
1.นางสาว ภัคปภัท ธนเรืองสุวรรณ
2.นาย มนัส ประทุมมา

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.044245004653931 วินาที