#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กรีฑา ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
1.เด็กชาย บุญยเกียรติ โคตรวงษ์ษา
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
2 กรีฑา ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว จงลักษณ์ หล้าปา
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
3 กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก (4 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว จงลักษณ์ หล้าปา
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
4 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
1.เด็กชาย เจษฎา ยะทา
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
2.นางสาว นวพรรณ โยทา
5 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
1.เด็กชาย วิทวัส วงค์แก้ว
2.เด็กชาย คุณานนท์ กันทอน
3.เด็กชาย รฐนนท์ มุสิกะพงษ์
4.เด็กชาย พนา เกิดแก้ว
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
2.นางสาว นวพรรณ โยทา
6 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ [ทีม]
1.เด็กชาย ปวรุตม์ หม้อฤชัย
2.เด็กหญิง ปริฉัตร อินสอน
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
2.นางสาว นวพรรณ โยทา
7 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง วีรดา ใจยา
2.เด็กหญิง ดวงใจ นันตัง
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
2.นางสาว นวพรรณ โยทา

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.026374101638794 วินาที