#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตซอล การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
1.นาย ศวัสกร อินปา
2.นาย อนุภัทร ยามี
3.เด็กชาย พงศ์ธร ธิสอน
4.เด็กชาย ธันวา ท้าวชัยมูล
5.นาย ประกิต นักหล่อ
6.เด็กชาย ศราวุฒิ ศรีวิชัย
7.เด็กชาย วีรภัทร ค้ามีด
8.เด็กชาย กิตตินันท์ สุวรรณวิจิตร
9.เด็กชาย กฤติพงศ์ คำงาม
10.เด็กชาย ณัฐพนธ์ ขุนศรี
1.นาย รัฐเขตร แรงทน
2.นาย ณัฐพงศ์ โยแสง
2 E-sports (ROV) การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
1.นาย ณัฐกิตติ์ ท้าวชัยมูล
2.นาย ปุณณวัฒน์ ใจยม
3.นาย ศุภกฤต หน่อแก้ว
4.เด็กชาย ณัฐวิทย์ บุญก้ำ
5.เด็กชาย ศุภชัย เหล่าเขตรกิจ
1.นางสาว หนึ่งฤทัย ลำดวง
3 E-sports (ROV) การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง วรัณภรย์ ตันติยานนท์
2.เด็กหญิง นลินนิภา วันดี
3.เด็กหญิง เกศริน คำตุ้ย
4.เด็กหญิง ศศิขวัญ เป็งปัญญา
5.เด็กหญิง ธารธารา บุญช่วย
1.นางสาว หนึ่งฤทัย ลำดวง
4 E-sports (ROV) การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1.นางสาว ศุทธินี โมธรรม
2.นางสาว ภีรดา สายปัญญา
3.นางสาว จิตรกัญญา กระทง
4.นางสาว จิรนันท์ เตโจ
5.นางสาว กฤษณา ชัยบัวคำ
6.นางสาว ฐิติชญา กระธง
1.นางสาว หนึ่งฤทัย ลำดวง
5 กรีฑา กระโดดไกล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
1.นาย ฐิตินันท์ ปิตตาฝ้าย
1.นาย รัฐเขตร แรงทน
6 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1.นางสาว วิญาดา กาวิชา
2.นางสาว บัณฑิตา อุ่นนันท์
3.นางสาว กฤษณา ชัยบัวคำ
1.นาย รัฐเขตร แรงทน
2.นาย ณัฐพงศ์ โยแสง
7 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.นาย มนัสนันท์ เชียงโส
2.นาย รัฐกุล พิบูลย์
3.นาย เดชาธร ธิคำ
4.นาย นวพล บุญก้ำ
1.นาย รัฐเขตร แรงทน
2.นาย ณัฐพงศ์ โยแสง
8 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว จิรนันท์ เตโจ
1.นาย รัฐเขตร แรงทน
2.นาย ณัฐพงศ์ โยแสง
9 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.นาย พงศกร อินต๊ะยศ
2.นาย ณัฐวุฒิ รติเลิศกุล
3.นาย เอกพันธุ์ ยารวง
1.นาย รัฐเขตร แรงทน
2.นาย ณัฐพงศ์ โยแสง
10 กรีฑา กระโดดไกล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
1.นาย อนุภัทร ยามี
1.นาย ณัฐพงศ์ โยแสง
11 กรีฑา วิ่ง 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
1.นาย จักรี พรมพันธ์
1.นาย ณัฐพงศ์ โยแสง
12 กรีฑา ขว้างจักร (1.5 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
1.นาย นวพล บุญก้ำ
1.นาย รัฐเขตร แรงทน
13 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม รุ่น ไม่จำกัดอายุ [ทีม]
1.นาย มนัสนันท์ เชียงโส
2.นางสาว ณัฐธิดา ชนะชัย
1.นาย วุฒิพันธุ์ อิ่นคำ

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.040092945098877 วินาที