#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง วิลาวัณย์ ถาแก้ว
2.เด็กหญิง ศลิษา งามเจริญ
1.นาย ณัฐพงษ์ จักรคำ
2.นาย สังวร บัวอินทร์
2 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
1.เด็กหญิง วิลาวัณย์ ถาแก้ว
1.นาย ณัฐพงษ์ จักรคำ
2.นาย สังวร บัวอินทร์
3 กรีฑา วิ่ง 800 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
1.เด็กชาย มานัส ใจปัน
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
4 กรีฑา กระโดดไกล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
1.เด็กชาย มานัส ใจปัน
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
5 กรีฑา วิ่ง 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
1.เด็กหญิง นฤมล ก๋องมูล
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
6 กรีฑา วิ่ง 200 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง นฤมล ก๋องมูล
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
7 กรีฑา วิ่ง 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
1.เด็กหญิง จุฑาธิป จอมเชื้อ
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
8 กรีฑา วิ่ง 800 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
1.เด็กหญิง กัลย์สุดา กาวี
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
9 กรีฑา วิ่ง 1500 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
1.เด็กหญิง มนต์นภา บุญมาเจริญ
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
10 กรีฑา วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง นฤมล ก๋องมูล
2.เด็กหญิง จุฑาธิป จอมเชื้อ
3.เด็กหญิง มนต์นภา บุญมาเจริญ
4.เด็กหญิง ณัฐวดี สุนทรภักดิ์
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
11 กรีฑา วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง นฤมล ก๋องมูล
2.เด็กหญิง จุฑาธิป จอมเชื้อ
3.เด็กหญิง มนต์นภา บุญมาเจริญ
4.เด็กหญิง ณัฐวดี สุนทรภักดิ์
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
12 กรีฑา กระโดดไกล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
1.เด็กหญิง พัชรี ดีแก้ว
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
13 กรีฑา พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
1.เด็กหญิง พัชรี ดีแก้ว
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
14 กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก (3.65 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
1.เด็กหญิง พัชรี ดีแก
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
15 กรีฑา วิ่ง 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
1.นาย ฐนกร วงษ์สกุล
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
16 กรีฑา วิ่ง 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว ณิชารี ขุนหมื่น
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
17 กรีฑา วิ่ง 800 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว พิชชา บุญตัน
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
18 กรีฑา วิ่ง 1500 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว ธัญชนก โยแสง
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
19 กรีฑา วิ่ง 3000 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว ธัญชนก โยแสง
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
20 กรีฑา วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1.นางสาว ณิชารี ขุนหมื่น
2.นางสาว ภัณฑิรา พรมตัน
3.นางสาว ธัญชนก ฟักก่าเขียว
4.นางสาว พรนภัส สายน้ำเย็น
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
21 กรีฑา วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1.นางสาว ณิชารี ขุนหมื่น
2.นางสาว พรนภัส สายน้ำเย็น
3.นางสาว ภัณฑิรา พรมตัน
4.นางสาว พิชชา บุญตัน
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
22 กรีฑา พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว พรนภัส สายน้ำเย็น
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
23 กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก (4 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว พรนภัส สายน้ำเย็น
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
24 บาสเกตบอล การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1.นางสาว พิชชา บุญตัน
2.นางสาว นรีกานต์ กอนแก้ว
3.นางสาว ธัญชนก โยแสง
4.นางสาว ธัญชนก ฟักก่าเขียว
5.นางสาว พรนภัส สายน้ำเย็น
6.นางสาว กชกร หมูคำ
7.นางสาว ณิชารี ขุนหมื่น
8.นางสาว จุฬาภรณ์ ปัญญาหลง
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
25 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
1.นาย บัญญวัต อุตมา
1.นางสาว พรรณิภา ยะตา
26 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง วริศรา แสนอินทร์
2.เด็กหญิง วาสนาพร บุตรดาวงษ์
3.เด็กหญิง สุภารวดี ตาต่อม
4.เด็กหญิง จิราพร เทพวงศ์
1.นางสาว พรรณิภา ยะตา
27 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1.นางสาว ทิพรดา มาติ๊บ
2.นางสาว ณัฐนันท์ สมวรรณ
3.นางสาว ภัณฑิรา พรมต้น
4.เด็กหญิง ณธิดา จันทร์ตาคำ
1.นางสาว พรรณิภา ยะตา
28 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1.นางสาว วสิกา ภิบาลศิลป์
1.นาย ณัฐพงษ์ จักรคำ
2.นาย สังวร บัวอินทร์
29 เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ [ทีม]
1.เด็กหญิง ศลิษา งามเจริญ
2.นาย ณัฐกร มโนวงค์
1.นาย ณัฐพงษ์ จักรคำ
2.นาย สังวร บัวอินทร์

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.086935043334961 วินาที