#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กรีฑา วิ่ง 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
1.นาย กฤษณพงศ์ โย่แฮ
1.นาย สมพงศ์ พึ่งนา
2 กรีฑา วิ่ง 200 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
1.นาย วรพล แก้วบุตร
1.นาย สมพงศ์ พึ่งนา
3 กรีฑา วิ่ง 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
1.นาย กฤษณพงศ์ โย่แฮ
1.นาย สมพงศ์ พึ่งนา
4 กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
1.นาย วรพล แก้วบุตร
2.นาย กฤษณพงศ์ โย่แฮ
3.นาย สยามรัฐ ลีลาธรรมสัจจะ
4.นาย ณัฐภัทร ใจกล้า
1.นาย สมพงศ์ พึ่งนา
5 กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
1.นาย วรพล แก้วบุตร
2.นาย กฤษณพงศ์ โย่แฮ
3.นาย ศภยุธร์ เวียงสมุทร
4.นาย ณัฐภัทร ใจกล้า
1.นาย สมพงศ์ พึ่งนา
6 กรีฑา พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [เดี่ยว]
1.นาย ธนกฤต อุตะมะโยธิน
1.นาย สมพงศ์ พึ่งนา
7 กรีฑา วิ่ง 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว สลิตา คำราพิช
1.นาย สมพงศ์ พึ่งนา
8 กรีฑา วิ่ง 800 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว วนัชพร วงค์พันตา
1.นาย สมพงศ์ พึ่งนา
9 กรีฑา วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
1.นางสาว นภัสวรรณ อุทาโกสม
2.นางสาว กัญญาถัค มีใจดี
3.นางสาว ขวัญจิรา ละมัย
4.นางสาว สลิตา คำราพิช
1.นาย สมพงศ์ พึ่งนา
10 กรีฑา วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
1.นางสาว วนัชพร วงค์พันตา
2.นางสาว นภัสวรรณ อุดทาโกสม
3.นางสาว ปพิชญา อภิชัย
4.นางสาว สาริกา คะแซ
1.นาย สมพงศ์ พึ่งนา
11 กรีฑา กระโดดไกล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ สุขประเสริฐ
1.นาย สมพงศ์ พึ่งนา
12 กรีฑา ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว จิราพัชร จันต๊ะมา
1.นาย สมพงศ์ พึ่งนา
13 กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก (3.65 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว จิราพัชร จันต๊ะมา
1.นาย สมพงศ์ พึ่งนา
14 กรีฑา วิ่ง 200 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
1.นาย มโนภัทร ปวงคำไหล
1.นาย ศรชัย กาวิต๊ะ
15 กรีฑา วิ่ง 800 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
1.นาย บูรพา อำไพพร้อม
1.นาย ศรชัย กาวิต๊ะ
16 กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.นาย ณัฐพล ลุนชัย
2.นาย บูรพา อำไพพร้อม
3.นาย มโนภัทร ปวงคำไหล
4.นาย ปิยะพงษ์ คำริน
1.นาย ศรชัย กาวิต๊ะ
17 กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.นาย ณัฐพล ลุนชัย
2.นาย ปิยะพงษ์ คำริน
3.นาย บูรพา อำไพพร้อม
4.นาย มโนภัทร ปวงคำไหล
1.นาย ศรชัย กาวิต๊ะ
18 กรีฑา พุ่งแหลน (700 กรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
1.นาย พีรพัฒน์ ทำคำหมื่น
1.นาย ศรชัย กาวิต๊ะ
19 กรีฑา ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [เดี่ยว]
1.นางสาว ธัญชนก ปวงวันนา
1.นาย ศรชัย กาวิต๊ะ
20 วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง นภัสวรรณ อุดทาโกสม
2.เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ ใหม่คำหล้า
3.นางสาว อภิรดา เจนจิต
4.นางสาว ณัฏฐ์ธยาน์ สุริยะวงศ์
5.นางสาว นงนภัส พันตาคม
6.นางสาว ณัฐกฤตา บุญยะใบ
7.เด็กหญิง รสิตา ทะนาวา
8.เด็กหญิง อารยา อุตะมา
9.เด็กหญิง วรัญญา โพธิสม
10.เด็กหญิง เพชราภรณ์ โอฬารกิจพาณิช
11.เด็กหญิง ธีราพร วงศ์มาศ
12.เด็กหญิง ศิริพัชยา จันทร์ศิริ
1.นาง ปภรัต หมื่นตาบุตร
2.นาย ภูวรินทร์ สกุณาพงศ์
21 ฟุตบอล ประเภทกีฬาฟุตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
1.นาย มอญ เคอ
2.นาย ปัณณวัฒน์ อรุณโชติ
3.นาย พีรพัฒน์ ทำคำหมื่น
4.นาย สงพงษ์ จิตตั้ง
5.นาย สุรชัช จินาแดง
6.นาย มโนภัทร ปวงคำไหล
7.นาย เจนณรงค์ ปัญญสปิน
8.นาย ปิยะพงษ์ คำริน
9.นาย ณัฐพันธ์ ตันทารส
10.นาย กฤติกร เกิดศรี
11.นาย วิศรุต ลาจ้อย
12.นาย พงศกร แสงฮอง
13.นาย ณัฐพล ลุนชัย
14.นาย ธนาณัฐ จานเก่า
15.นาย ปวริศ บุญยวรรณ
16.นาย รตน เวียงบรรพต
17.นาย กิตติพงษ์ หมื่อแล
18.นาย อรันย์ ดีทู
19.นาย เศรษฐพงศ์ กันทวงค์
20.นาย พีรภัทร นาแปง
21.นาย ธีรเดช บุญธรรม
22.นาย ธนากร แสงลี่
23.นาย อาย่า มาเยอะ
24.นาย นันทยศ แซ่วอ
25.นาย ชัยวัฒน์ แซ่ลี
1.นาย ศรชัย กาวิต๊ะ
2.นาย ชยณัฐ เสาร์ปา
3.นาย สมพงศ์ พึ่งนา
4.นาย ปฏิญาณ หลาบมาลา
22 ฟุตบอล การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
1.นาย ณัฐภัทร ใจกล้า
2.นาย ธาวิน ปวงคำไหล
3.นาย วรจักขณ์ มั่นชาติ
4.เด็กชาย วรินทร กันทา
5.เด็กชาย สยามรัฐ ลีลาธรรมสัจจะ
6.เด็กชาย ศุภสิ รักษานาม
7.เด็กชาย พีรณัฐ คิดอ่าน
8.เด็กชาย ธนกร จะป๋า
9.เด็กชาย ชลธีร์ ชัยวัง
10.เด็กชาย ธันวพัทธ์ คงเพรชศักดิ์
11.นาย เขมินท์ คะวานา
12.นาย กฤษณพงศ์ โย่แฮ
13.นาย วรพล แก้วบุตร
14.นาย ศภยุธร์ เวียงสมุทร
15.นาย ตรีทศ มะหาวรรณ์
16.นาย อภิชาติ ยาสมุทร
17.นาย วริทธิ์นันท์ กันทะวงค์
18.นาย ปรัชญา ขันคำ
19.นาย พิชญุตม์ ปิงโกดก
20.นาย ชัยวุฒิ กาดีวงค์
21.นาย มอญ ลุงธรรม
22.นาย ธีรภัทร โจเปี่ย
23.นาย ธวัชชัย กาวิชัย
24.นาย วรพิพัฒน์ คำวะรัตน์
25.นาย เมธาวิน อารีสง่า
1.นาย ศรชัย กาวิต๊ะ
2.นาย สมพงศ์ พึ่งนา
3.นาย อดิศักดิ์ บุญเถาว์
23 ฟุตบอล การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง อภิชญา จะตอ
2.เด็กหญิง ปิยะธิดา เนตรวงค์
3.เด็กหญิง พรรษกร มีวรรณ์
4.เด็กหญิง พิมพ์วิไล จะยอ
5.เด็กหญิง เบนยาพา แสงออง
6.เด็กหญิง ธันยมัย ชัยวงค์
7.เด็กหญิง เตชินี ดาวฤกษ์
8.เด็กหญิง สุดารัตน์ สุขประเสริฐ
9.เด็กหญิง ปพิชญา อภิชัย
10.เด็กหญิง วนัชพร วงค์พันตา
11.เด็กหญิง นันทิกานต์ ปวงคำ
12.นางสาว จิราพัชร จันต๊ะมา
13.นางสาว สาริกา คะแซ
14.นางสาว สลิตา คำราพิช
15.นางสาว ขวัญจิรา ละมัย
16.นางสาว พร้อมวาสนา วรรณรังษี
17.นางสาว ธัญชนก ปวงวันนา
18.นางสาว วัฒน์นันท์ วงค์สวัสดิ์
19.นางสาว ธนัชชา เชอมือ
20.นางสาว ลลินดา อุปมูล
21.นางสาว กัญญาณัฐ ธรรมคำหมื่น
22.นางสาว กาญฤทัย เจริญทรัพย์
1.นาย สมพงศ์ พึ่งนา
24 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
1.เด็กชาย ณัฐภัทร ธิรินทอง
2.เด็กชาย กิตติกร อวดผิว
3.เด็กชาย ธนกิตร์ บุญสุข
1.นาย ครูศรชัย กาวิต๊ะ
2.นางสาว ศศิธร เสาร์ปา
25 เปตอง การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง วิมพ์วิภา มสีวัลย์
2.เด็กหญิง ศรัณยา วงค์คำอ้าย
3.เด็กหญิง ชลชนก ยามรักษ์
1.นาย ครูศรชัย กาวิต๊ะ
2.นางสาว ศศิธร เสาร์ปา
26 เซปักตะกร้อ การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1.นางสาว ทิตภวรรณ แซ่ย่าง
2.นางสาว เขมิการ วงค์นภาไพศาล
3.นางสาว จิราพัชร จันต๊ะมา
4.นางสาว กรรณิการ์ พรมจีน
5.นางสาว ชาลิสา ตาสาย
1.นาย ศรชัย กาวิต๊ะ
2.นาย กฤษณะ จักรอินต๊ะ
27 ฟุตซอล การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
1.เด็กหญิง ปิยะธิดา เนตรวงค์
2.เด็กหญิง พรรษกร มีวรรณ์
3.เด็กหญิง เตชินี ดาวฤกษ์
4.เด็กหญิง สุดารัตน์ สุขประเสริฐ
5.เด็กหญิง ปพิชญา อภิชัย
6.นางสาว สาริกา คะแซ
7.นางสาว สลิตา คำราพิช
8.นางสาว ขวัญจิรา ละมัย
9.นางสาว พร้อมวาสนา วรรณรังษี
10.นางสาว ธัญชนก ปวงวันนา
11.นางสาว วัฒน์นันท์ วงค์สวัสดิ์
12.นางสาว ธนัชชา เชอมือ
13.นางสาว กัญญาณัฐ ธรรมคำหมื่น
1.นาย สมพงศ์ พึ่งนา

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.093475818634033 วินาที