สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
รวม
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 65 26 6 7 66
2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 28 12 4 5 28
3 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 29 5 4 7 28
4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 13 5 0 3 10
5 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 51 4 10 5 28
6 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 38 4 5 10 37
7 โรงเรียนพญาเม็งราย 17 4 0 4 16
8 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 21 3 7 4 21
9 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 22 3 4 3 22
10 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 13 3 2 4 13
11 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 17 3 1 3 17
12 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 27 3 4 6 27
13 โรงเรียนพานพิทยาคม 27 3 2 7 27
14 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 15 3 1 2 14
15 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 26 2 4 7 22
16 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 15 2 4 0 12
17 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 15 2 3 7 15
18 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 8 2 0 2 8
19 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 19 2 2 4 18
20 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 36 2 7 12 34
21 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 17 1 6 2 16
22 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 6 1 0 1 2
23 โรงเรียนนครวิทยาคม 29 1 5 8 29
24 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 3 1 1 1 3
25 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 7 1 0 1 7
26 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 11 1 1 1 11
27 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 9 1 4 3 9
28 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 27 0 3 5 27
29 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 4 0 0 0 3
30 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1 0 0 0 1
31 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 9 0 0 4 9
32 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 10 0 0 2 10
33 โรงเรียนวาวีวิทยาคม 5 0 0 0 5
34 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 0 0 0 0 0
35 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 25 0 0 4 24
36 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1 0 0 1 1
37 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 12 0 1 5 12
38 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1 0 0 0 1
39 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 2 0 0 0 2
40 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 14 0 5 3 14
41 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 2 0 0 0 2
42 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย 3 0 0 0 3
43 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 19 0 1 3 19
รวม 719 100 97 146 343

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.18771600723267 วินาที