#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ปิยะธิดา เนตรวงค์
2.เด็กหญิง พรรษกร มีวรรณ์
3.เด็กหญิง เตชินี ดาวฤกษ์
4.เด็กหญิง สุดารัตน์ สุขประเสริฐ
5.เด็กหญิง ปพิชญา อภิชัย
6.นางสาว สาริกา คะแซ
7.นางสาว สลิตา คำราพิช
8.นางสาว ขวัญจิรา ละมัย
9.นางสาว พร้อมวาสนา วรรณรังษี
10.นางสาว ธัญชนก ปวงวันนา
11.นางสาว วัฒน์นันท์ วงค์สวัสดิ์
12.นางสาว ธนัชชา เชอมือ
13.นางสาว กัญญาณัฐ ธรรมคำหมื่น
1.นาย สมพงศ์ พึ่งนา
2 กรีฑา
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
5.32.74 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว วนัชพร วงค์พันตา
2.นางสาว นภัสวรรณ อุดทาโกสม
3.นางสาว ปพิชญา อภิชัย
4.นางสาว สาริกา คะแซ
1.นาย สมพงศ์ พึ่งนา
3 กรีฑา
ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
2
20.38 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ธัญชนก ปวงวันนา
1.นาย ศรชัย กาวิต๊ะ

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.017132997512817 วินาที