#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ลลิตา สิริพานิชกุล
2.นางสาว ชวัลนุช กิจจาพัฒนากุล
3.นางสาว รูดี จะเซอ
4.นางสาว ชุติกาญจน์ ลีจ่า
5.นางสาว กานต์สิรี จะทอ
6.นางสาว อนันตญา อิกำเนิด
7.นางสาว พิชญาภา ชัยรักสกุล
8.นางสาว สุจารี จะอื่อ
9.นางสาว ธันยพร อ้อยหวาน
10.นางสาว รุจีรัตน์ ร่มโพธิ์
11.นางสาว รับพร เชอมึ
12.นางสาว ปลายฝัน โชคบัณฑิต
1.นาย วรพงศ์ บายันต์
2.นางสาว ชิดชนก เตจะมา
2 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย เมธวิน จะสี
2.เด็กชาย ภูวิชญ์ จะอือ
3.เด็กชาย เอลียาห์ อายิ
4.เด็กชาย รัชชานนท์ ไอแสง
5.เด็กชาย ลีจู เชอหมื่อ
1.นาย จาตุรนต์ ใจมอย
2.นาย วิภพ แก้วรากมุข
3 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
11.46 วินาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย คุณานนท์ แสงแก้ว
1.นาย วรพงศ์ บายันต์
4 กรีฑา
ขว้างจักร (1.5 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
26.54 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ธนา มาเยอะ
1.นาย วรพงศ์ บายันต์
5 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม รุ่น ไม่จำกัดอายุ
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย อาเยอะ เชอมือ
2.นางสาว อามือ มาเยอะ
1.นาย วุฒิชัย บุญตูบ

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.018525123596191 วินาที