#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ณัฐนิชา ใจหมั้น
2.นางสาว ปิยวรรณ เพ็งเพชร
3.นางสาว อิโฟมะ อาโบดีเก้
4.นางสาว ณิชกุล ฤทธื์กระจาย
5.นางสาว วรกานต์ ถาวรวงศ์
6.นางสาว นันท์นภัส มูลจะคำ
7.นางสาว เจนจิรา ชำนาญพะนา
8.นางสาว โยษิตา ชูติลำ
9.นางสาว สุภาวดี ถาเงิน
10.นางสาว วนิดา ราศีดี
11.นางสาว ศรีทอง สมคิด
12.นางสาว ปัทมวรรณ ยอดมูลคี
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง รติญา สอนวิเศษ
2.นาย เศรษฐกิจ บุญเกิด
2 กรีฑา
วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
49.51 วินาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ธนกฤต บอร์รินท์
2.เด็กชาย สุริยา ใจใส
3.เด็กชาย เอกพงษ์ สร้อยคำ
4.เด็กชาย ณัฏฐากร หวังผล
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง รติญา สอนวิเศษ
3 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
31.79 วินาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ณัฐวลัญช์ อุ่นญาติ
2.เด็กหญิง ณัฏฐนันท์ ใจทัศน์
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง รติญา สอนวิเศษ
4 กรีฑา
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
1.01.21 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง โชติกา อารีย์
2.เด็กหญิง จุฑามาศ สมเสมอใจ
3.เด็กหญิง สุนิสา ลุงกี่
4.เด็กหญิง ณัฏฐนันท์ ใจทัศน์

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.015730857849121 วินาที