#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย พบธรรม ทะนันชัย
2.เด็กชาย ธนพัฒน์ แสนธนะ
3.นาย ศาสตรพล เมรินทร์
4.เด็กชาย วีรกร สันทารุนัย
5.นาย พิชญะ ดวงทิพย์
6.เด็กชาย ปาณัฐพล ศรีไกรรส
7.เด็กชาย สิทธิศักดิ์ โนใจ
8.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ ละออง
9.เด็กชาย กวิญญู น้อยก้อม
10.เด็กชาย อนิวัฒน์ แก้วหุ่ง
11.นาย วสุธร หินใหญ่
12.เด็กชาย พงศภัค ชาวเหนือ
1.นาย สุเทพ จรเอ้กา
2.นางสาว นรีรัตน์ จอมมงคล
2 ฟุตบอล
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ธาดากร อิ่นคำ
2.เด็กชาย รัฐฐาธิปัตย์ ยองเพชร์
3.นาย ธนกร หม้องาม
4.นาย กฤตพณ สุริยะมงคล
5.นาย พัทธดนย์ ฟองจินา
6.นาย อดิศักดิ์ ดินดิบ
7.นาย อรรถเชฏฐ์ วงศ์ยศ
8.นาย ถิรวัฒน์ ทำการ
9.นาย ธนพลธ์ บุญแจ้ง
10.นาย ชยณัฐ ผลประโยชน์
11.นาย กวินเทพ เทพยศ
12.นาย ธีระวุฒิ ขัดผัด
13.นาย พลากร เสาวะพงษ์
14.เด็กชาย ธนวัฒน์ ดาราทอง
15.เด็กชาย จีรพัส ลินใจ
16.เด็กชาย กิตตินันท์ ค้าคำ
17.นาย จิรายุทธ ยาวิชัย
18.นาย ศุภกร คำชื่น
19.นาย ศุภสิน ไกลถิ่น
20.นาย ธีรภัทร วงศ์นภาไพศาล
21.เด็กชาย ณนคร อัครประเสริฐกุล
22.นาย อัครเดช วีระศิลป์
23.นาย ธัญพิสิษฐ์ สุุริยะ
24.นาย ธนโชติ เบญจมหามังกร
25.เด็กชาย ปฎิภาณ อุ่นมา
1.นาย ธนวัฒน์ ชาดี
2.นาย ชฏิล ศรีสุนันทา
3.นาย นิเวศ ทะลังกา
3 E-sports (ROV)
การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง กรกนก นุชท่าโพธิ์
2.เด็กหญิง ชลิตา ตุ้มไธสงค์
3.เด็กหญิง ชินานา แปงกล
4.เด็กหญิง ญาฌาธิป พันสุภะ
5.เด็กหญิง ภรขวัญ อาจนาเสียว
6.เด็กหญิง มาลีรัตน์ มะลิ
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูมิพระ ทองเฉลิม
2.นาย ธนพิพัฒน์ ทิพย์ปัญญา
4 E-sports (ROV)
การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย อัศวเทพ หมอกเหมย
2.นาย จิรัฐติพล หมอป่า
3.นาย ศุภกร ปิจจะ
4.นาย นครินทร์ พึ้งอ้น
5.นาย นาวิน ทำทาน
6.นาย ภาณุวิชญ์ ทากอง
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูมิพระ ทองเฉลิม
2.นาย ธนพิพัฒน์ ทิพย์ปัญญา

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.01908016204834 วินาที