#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย เอกศักดิ์ ขุนพิศ
1.นาย ปฏิญญา เมืองมา
2.นาย วิธวินท์ จันทร์ลือ
2 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม รุ่น ไม่จำกัดอายุ
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย เอกศักดิ์ ขุนพิศ
2.นางสาว กันณิกา จันทาพูน
1.นาย ปฏิญญา เมืองมา
2.นาย วิธวินท์ จันทร์ลือ
3 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
25.08 วินาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ธีรภัทร พาวันดี
4 กรีฑา
ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
23.91 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ยี่แก้ว แสน
5 กรีฑา
กระโดดไกล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
3.42 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ปิยพัชร อินทนนท์
6 กรีฑา
ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
17.45 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง นริศรา นาคมณี
7 กรีฑา
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
58.62 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว วันวิสา ชัยวงค์
2.นางสาว ไอรดา กุณา
3.นางสาว กันยา ลอซู
4.นางสาว วีรดา หงษ์คำ
8 กรีฑา
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
5.22.19 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ณัชชา โชคพัฒนพันเดช
2.นางสาว นภัสสร กิตติวรศรีสกุล
3.นางสาว เกตุวดี เนตรรังษี
4.นางสาว กุลนันท์ สีลารักษ์
9 วู้ดบอล
การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย รักชาติ สุขตามใจ
2.นาย บุญ คำตาน
3.นาย นฤบดี วงค์เมืองมา
4.นาย สมพงษ์ คำแก้ว
5.เด็กชาย อนิรุตร์ สุวรรณเรือง
1.นาย นิธิภัทร พรมมา
2.นาย อภิวัฒน์ สิทธิวงค์
10 วู้ดบอล
การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทองแดง
1.นางสาว สุพรรษา หมอโป๊ะกู่
2.นางสาว ชลธิชา ยางยุทธ์
3.นางสาว ณภัทร เงิน
4.นางสาว นิจจารีย์ หน่อคำเเก้ว
5.นางสาว ปภาวรินท์ ปันดวง
6.นางสาว จุฑาทิพย์ วงศ์เรียน
1.นาย นิธิภัทร พรมมา
2.นาย อภิวัฒน์ สิทธิวงค์
11 วู้ดบอล
การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนเกท ทีม รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ญาณิน กาวะดี
2.เด็กชาย วรัญญู โสมาบุตร
3.เด็กชาย วงศพัทธ์ เกรียงพิทักษ์
1.นาย นิธิภัทร พรมมา
2.นาย อภิวัฒน์ สิทธิวงค์
12 วู้ดบอล
การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนเกท ทีม รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ฐิตินันท์ คำน้อย
2.นางสาว ชนิกานต์ พรมเมือง
3.นางสาว ธิมาพร กันคำ
4.นางสาว ซาร่า ฮูสเสน
1.นาย นิธิภัทร พรมมา
2.นาย อภิวัฒน์ สิทธิวงค์

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.038597822189331 วินาที