#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ดาราพร เกตุหอม
2.เด็กหญิง เพียงชนก พินชัย
3.นางสาว นัดธิชา ผูกพันธ์
4.นางสาว ณภัทรา เห้อเจริญทรัพย์
5.นางสาว วิจิตรานุช วุฒิ
6.นางสาว นันท์นภัส นันไชย
7.นางสาว บุษบากร จันต๊ะคาด
8.นางสาว อริสรา กันทวี
9.นางสาว วีรดา คำลือ
10.นางสาว วรรณภา ชื่นชีพ
11.นางสาว พวงเพชร โนวิชัย
12.นางสาว กิตยา แข่งขัน
13.นางสาว สุธีรดา สุทธะ
14.นางสาว สุทธิดา เกตุแก้ว
15.นางสาว ดาราวดี เปรมสุวรรณ์
16.นางสาว แสงบุตร ปัญญาวงค์
17.นางสาว พรทิพา วงค์ชัย
18.นางสาว สุวนันท์ ต๊ะรังษี
19.นางสาว ภณิตา วิลัยพร
20.นางสาว ธราพิชญ์ วังเย็น
21.นางสาว ปาณปภัสร คำลือ
22.นางสาว นฤมล คำมา
23.นางสาว อภิญญา วงศ์ชัย
24.นางสาว วาสนา สุริยนต์
25.นางสาว ชัชฎาภรณ์ ไชยลังกา
1.นาย อัษฎากรณ์ เพ็ชรสุวรรณ์
2.นางสาว สุภาภรณ์ ปะรุมรัมย์
3.นาง วารุณี เพ็ชรสุวรรณ์
4.นาย วรากร เอมกริช
5.นาย วรากร บุญเมือง
2 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย อนาวิน บุญมาวงค์
2.นาย จิรวัฒน์ พรมมินทร์
3.นาย รัชชานนท์ ร้องบุญลือ
4.นาย ธัชดนัย ใจคำ
5.นาย ตะวัน จำปาคำ
6.เด็กชาย ธวัชชัย จินะราช
7.เด็กชาย แดนดนัย จังจอง
8.นาย ธีรพงษ์ สุวรรณทา
9.เด็กชาย บารมี ปัญญาดี
10.เด็กชาย ธนภัทร นวลใส
11.นาย ณัฐวัฒน์ หมายโชค
12.เด็กชาย ณัฐวุฒิ เยี่ยมยงศิลป์
1.นาย ณัฐพล เจริญเกียรติ์เจริญ
2.นางสาว เปรมรัสมี เวียงแก้ว
3 กรีฑา
วิ่ง 3000 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
2
14.54.27 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ดาราพร เกตุหอม
4 วู้ดบอล
การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนเกท ทีม รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย นาวิน ช่างหมึก
2.นาย ณัฐวัฒน์ ใจวรรณ
3.นาย สุภิพัฒน์ ปาละบุญมา
4.นาย ปิยะศักดิ์ อริยะพันธ์
1.ว่าที่ร้อยตรี วริทธิ์ อนันตสิทธิพงศ์
2.นางสาว รัชนีกร นำชัย

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.020582914352417 วินาที