#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย จารุพัฒน์ วงศ์อมรวัฒนะ
2.เด็กชาย ฐปรวัฒน์ โรงสะอาด
3.เด็กชาย ศิวะชัย เเสงโสภา
4.เด็กชาย สุรนาท ฐิติชวลิตกุล
5.เด็กชาย เมธังกร ศรีมา
6.นาย กิตติศักดิ์ จักรสมศักดิ์
7.นาย อนันต์ สะหวัดดี
8.นาย สิทธิกร ศิริวงค์
9.นาย พีรพัฒน์ เสนนะ
10.นาย คณากร สมปานวัง
11.นาย ศิราวุฒิ อุทธา
12.นาย โชคชัย แก้วประเสริฐ
13.นาย สิงหา สุวรรณดี
14.นาย ราษฎร์ดำรง สุริยนต์
15.นาย ทัศไนย ติ๊บอ้าย
1.นาย วรากร เอมกริช
2.นาย วรากร บุญเมือง
2 กรีฑา
วิ่ง 1500 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
5.16.42 วินาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย จิรวัฒน์ พรมมินทร์
3 กรีฑา
วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
50.54 วินาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย พีรพัฒน์ เสนนะ
2.นาย คณากร สมปานวัง
3.นาย สิงหา สุวรรณดี
4.เด็กชาย ภูบดินทร์ ชำนาญการ
4 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
24.23 วินาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ธนา โก๊เจริญ
5 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
1.10.33 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว สุนิสา ไชยวุฒิ
6 วู้ดบอล
การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี ทีม รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว สุธามาศ วงค์ชัย
2.เด็กหญิง คัคนานต์ ยอดมหาวงศ์
3.เด็กหญิง ขวัญจิรา สถาน
4.เด็กหญิง นาเดีย ชัยวงค์
5.เด็กหญิง ณัชนันท์ นันชัย
6.เด็กหญิง ชรินทร์ทิพย์ ภู่หลักแก้ว
1.ว่าที่ร้อยตรี วริทธิ์ อนันตสิทธิพงศ์
2.นางสาว รัชนีกร นำชัย

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.020896911621094 วินาที