#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
ประเภทกีฬาฟุตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย พงษ์พัฒน์ บุญรอด
2.นาย สุรนาท ลาภพรวิโรจน์
3.นาย เจษฎาภรณ กำแพงแก้ว
4.นาย จักรพันธ ์จันบัวลา
5.นาย สุรสิทธิ์ แก่นพฤกษา
6.นาย นวมินทร สิงห์ราช
7.นาย กิตติภูมิ จันทร์กะพ้อ
8.นาย สรภพ มีเสงี่ยม
9.นาย สกลภัทร ประมัย
10.นาย พีรพัฒน คำชาย
11.นาย ยุทธการ เขมโสภาวัฒน์
12.นาย ฐานันดร อินทวัยชัย
13.นาย เอกรินทร์ หาญวัง
14.นาย ไชยศิพัทธ สุขเอี่ยม
15.นาย เอกมงคล พวงไธสง
16.นาย ธรรศ จันทรสาขา
17.นาย ณัฐพงศ ปอหลุง
18.นาย ณัฏสิทธิ์ ตระการจันทร
19.นาย ธนากร ไกรษี
20.นาย ธีรเทพ พัชรมโน
21.นาย นันทวัฒน วิโย
22.นาย พัชรพงศ ยอดวีระพงษ
23.นาย อธิป คำมา
24.นาย สกลวรรธน ศรีทาพักตร
1.นาย เฉลิมพงษ์ บุญยืน
2.นาย รัตนชัย พุฒใต้
2 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย นันทวัฒน์ วิโย
2.นาย ฐานันดร อินทวิชัย
3.นาย สรภพ มีเสงี่ยม
4.นาย พีรพัฒน์ คำชาย
5.นาย เอกรินทร์ หาญวัง
1.นาย อิทธิศักดิ์ แหละไหม
2.นาย รัตนชัย พุฒใต้
3 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
59.50 วินาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ธีรเดช ดอนม่วง

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.016478061676025 วินาที