#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย สรัญยุต อางิ
2.นาย ชัยวัฒน์ แซ่เล้า
3.เด็กชาย ปณวัฒน์ เชอมือกู่
4.เด็กชาย อนุภัทร โพธิ์คำ
5.เด็กชาย วรกานต์ แชหมื่อ
6.เด็กชาย สมชาย แลเชอ
7.เด็กชาย ลียือ มาเยอะ
8.เด็กชาย พชร วิบูรย์กุล
9.นาย อนุสรณ์ มาเยอะ
10.เด็กชาย โชติรถ บอเเช
11.เด็กชาย ธีรพล เชอหมื่อ
12.นาย ชาลี อาซอง
13.เด็กชาย ธนวัฒน์ สุขชาชาติธนกุล
14.เด็กชาย ภูวดล อาเคอ
15.นาย หล่อโซ แยส่อ
16.นาย กิตติศักดิ์ มาเยอะ
17.เด็กชาย อาจ่า เยเปียง
18.นาย วุฒิกร ทวีเกียรติไพศาล
19.เด็กชาย คมกริช เชอมือกู่
20.เด็กชาย สมชาติ ทวีเกียรติไพศาล
21.เด็กชาย สุทธินต์ บ่อเเล
22.เด็กชาย ยี่ ยี่หลง
23.เด็กชาย ธีรภัทร พาวันดี
24.เด็กชาย สุชานันท์ จันเเปงเงิน
25.เด็กชาย ธาดาพงษ์ ปิมลือ
1.นาย สมชาติ ชาญไชย
2.นาย วสุพล มังคลาด
2 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ธิดารัตน์ นาเเก้ว
2.นางสาว ลิตา เชอหมื่อ
3.นางสาว อาซอ แลเชอ
4.นางสาว บูมือ เชอมือ
5.นางสาว นงเเสง ไม่ทราบนาามสกุล
1.นาย สมชาติ ชาญไชย
2.นาย วสุพล มังคลาด
3.นาย จีระศักดิ์ ชุมภู
4.นาย วุฒิชัย ขัติมงคล
3 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย อัศวิน แลเชอ
1.นางสาว นารีรัตน์ สร้างสรรค์
2.นาย วสุพล มังคลาด

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.01643705368042 วินาที