#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ภัทรพงษ์ ชุปไธสง
2.นาย ณัฐวัฒน์ วุฒินุช
1.นาย ยงยุทธ สุรัตน์
2.นาย เอกนรินทร์ จันทร์แก้ว
2 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย วายุพัฒน์ ฟ้าตา
2.เด็กหญิง ณัฐนรี ยกยอน
1.นาย ยงยุทธ สุรัตน์
2.นาย เอกนรินทร์ จันทร์แก้ว
3 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย กรวิชญ์ ใจคิด
2.เด็กชาย รัฐภูมิ นุใจ
3.นาย รัฐศาสตร์ จักรแก้ว
4.เด็กชาย พงศกร ศรีแปลงวงศ์
5.นาย กิตติคุณ เครื่องสาย
1.นาย ถนอม ใจโลกา
2.นาย วัลลภ ดำธรรมรงวิทย์
4 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ สายวรรณ
2.เด็กหญิง ทิพปภา ใจหมั้น
3.เด็กหญิง กฤติกานต์ หล้าเที่ยง
4.เด็กหญิง สุชัญ เผื่อนา
1.นาย ถนอม ใจโลกา
2.นาย วัลลภ ดำธรรมรงวิทย์
5 E-sports (ROV)
การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย จิรภัทร แสนสุยะ
2.นาย ภัทรพณ ราโช
3.นาย วรินทร นาแพร่
4.นาย พัทธดนย์ ไชยชมภู
5.นาย ปัญญากรณ์ คำลือ
6.นาย พิชาติเมธ ดุเหว่า
1.นาย จักรพงศ์ ดั้นเมฆ
2.นาง มาลี มนาคม
6 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
11.86 วินาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ธนกฤต แก้วสืบ
7 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
2.16.99 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย นฤดินทร์ วุฒิเปียง

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.027276039123535 วินาที