#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง วิลาวัณย์ ถาแก้ว
1.นาย ณัฐพงษ์ จักรคำ
2.นาย สังวร บัวอินทร์
2 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง วิลาวัณย์ ถาแก้ว
2.เด็กหญิง ศลิษา งามเจริญ
1.นาย ณัฐพงษ์ จักรคำ
2.นาย สังวร บัวอินทร์
3 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ศลิษา งามเจริญ
2.นาย ณัฐกร มโนวงค์
1.นาย ณัฐพงษ์ จักรคำ
2.นาย สังวร บัวอินทร์
4 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว พิชชา บุญตัน
2.นางสาว นรีกานต์ กอนแก้ว
3.นางสาว ธัญชนก โยแสง
4.นางสาว ธัญชนก ฟักก่าเขียว
5.นางสาว พรนภัส สายน้ำเย็น
6.นางสาว กชกร หมูคำ
7.นางสาว ณิชารี ขุนหมื่น
8.นางสาว จุฬาภรณ์ ปัญญาหลง
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
5 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
31.92 วินาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง นฤมล ก๋องมูล
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
6 กรีฑา
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
1.01.30 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง นฤมล ก๋องมูล
2.เด็กหญิง จุฑาธิป จอมเชื้อ
3.เด็กหญิง มนต์นภา บุญมาเจริญ
4.เด็กหญิง ณัฐวดี สุนทรภักดิ์
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
7 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (4 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
7.26 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว พรนภัส สายน้ำเย็น
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
8 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ทิพรดา มาติ๊บ
2.นางสาว ณัฐนันท์ สมวรรณ
3.นางสาว ภัณฑิรา พรมต้น
4.เด็กหญิง ณธิดา จันทร์ตาคำ
1.นางสาว พรรณิภา ยะตา

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.026678085327148 วินาที