#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย จิรวัฒน์ หลี่
2.นาย นฤเบศร์ เล็กโสภี
3.นาย ภูวไนย ฟองศรี
4.นาย ณัฐนนท์ อินต๊ะวงค์
5.นาย ณพวุฒิ ปิกิน
6.นาย พานิธวัส ธิยะคำ
7.นาย อภิวิชญ์ วรรณสอน
8.นาย ปัณณวิชญ์ คาตายามา
9.นาย กรณัฐ สักแกหลี
10.นาย ณัฐภูมิ นามวงค์
11.นาย พลชล คูหากาญจน์
12.นาย ธีรยุทธ หลวงวงค์
13.นาย ภาคภูมิ เว่ยเชกู่
1.นาย นิธิพล อุโมง
2.ว่าที่ร้อยตรีหญิง ถนอมศรี ไชยชนะ
2 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ นาทะสัน
1.นาย วิทยา เกิดพันธุ์
3 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ศุภพร จันสุภาเสน
1.นาย วิทยา เกิดพันธุ์
4 E-sports (ROV)
การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ศราวิน ไหมเหลือง
2.เด็กชาย จิราพัฒน์ ศรีจันทร์
3.เด็กชาย ภัทรกร อ่อนสี
4.เด็กชาย ธนภูมิ กันทะวงค์
5.เด็กชาย ชุติพนธ์ คำใส
1.นาย อดิเรก วิลัย
2.นาย ศุภวัฒน์ ใจยะติ๊บ
5 กรีฑา
กระโดดไกล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
3.95 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง กรณิการ์ นินตัน
6 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (3.65 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
7.12 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ศศิพิมพ์ บุญปั๋น
7 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
2
11.40 วินาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย กิติรัฐ ชมเชย

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.029126167297363 วินาที