#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ศุภิชชา มะโนเรือง
2.นางสาว รัตน์ติญาภรณ์ แหลมจัด
3.นางสาว พินทุ์สุดา จักรผัน
4.นางสาว รักษญา ใจคำต๋า
5.เด็กหญิง ปิยากร กองคำ
6.นางสาว ธัญพิชชา กันธิยะ
7.นางสาว สุธิดา หาญแก่น
8.เด็กหญิง เขมจิรา ศรีปัน
9.นางสาว สุภาพิชญ์ พุฒิพงศา
10.เด็กหญิง สิริยากร พรหมเสน
11.นางสาว ดาวตะวัน สิงห์โตทอง
12.นางสาว พิจิตรา กาวีวน
13.เด็กหญิง กัลยดา สายพูนคำ
14.นางสาว ปุญญิศา อินต๊ะวงค์
1.นาย นิธิพล อุโมง
2.ว่าที่ร้อยตรีหญิง ถนอมศรี ไชยชนะ
2 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย กรพัฒน์ สักแกหลี
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ นาทะสัน
1.นาย วิทยา เกิดพันธุ์
3 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย จุนตะ ฮิระอิ
2.นาย จิรภัทร สมุทรความ
1.นาย วิทยา เกิดพันธุ์
4 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย วงศพัทธ์ ศุทธรัตน์ไพบูลย์
2.นาย ณัฐพงศ์ ศรีบุญเรือง
3.นาย พิชิตชัย คำจ้อย
4.นาย ฐิติพงศ์ สิทธิงศ์
5.นาย เจษฎา วงค์ตันกาศ
6.นาย ฐิติพันธุ์ บุญปัญญาโรจน์
7.นาย ศักณรงค์ เขื่อนเพ็ชร
8.นาย ณัฐานุวัฒน์ กาวิะมูล
9.นาย เสฎฐวุฒิ สีเขียว
10.นาย ภูวนัตย์ ยานะ
11.นาย คมกฤษ ไชยะ
12.นาย ชยากร ชัยมูลมั่ง
1.นาย เลวัลย์ สันดุษิต

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.019453048706055 วินาที