#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง พิมพ์ณภา อะทะจา
1.นาง หทัยชนก ถาแหล่ง
2.นางสาว พรรณภา ชิมโพธิ์ครัง
2 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย จิรเดช กองฟู
1.นาย ภูษิต กิจกัญจนาสน์
3 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
24.79 วินาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย กว้านหนี จาง
4 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
2.20.96 วินาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ณัฐดนัย ขันเปี้ย
5 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
2
2.14.89 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย มานะ นันทะเสน
6 กรีฑา
พุ่งแหลน (700 กรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
2
39.63 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ชาญชัย มาเยอะ
7 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
2
2.59.84 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ปิยะฉัตร ใจแจ่ม
8 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย จักรพงค์ กองฟู
2.เด็กชาย ภูวนาท หม่องพิไชย
3.เด็กชาย รัศมิ์ธศิลป์ ทะจันทร์
1.นางสาว บุหงา คำบัว
9 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ภาคิน มหาวงค์
2.เด็กชาย เนตินัย หน่อท้าว
3.เด็กชาย จิรภัทร ทสีพรม
4.เด็กชาย สิรวิชญ์ ช่างปั้น
1.นาย ภูษิต กิจกัญจนาสน์
10 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม รุ่น ไม่จำกัดอายุ
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ประสพโชค แซ่ลี
2.นางสาว ศรัณณี วงค์แหวน
1.นางสาว บุหงา คำบัว

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.03279709815979 วินาที