#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
ประเภทกีฬาฟุตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ปราบปกป้อง ถาแหล่ง
2.นาย ชาญชัย มาเยอะ
3.นาย สงกรานต์ สิริภูมิ
4.นาย จักรพรรดิ์ รู้อ่าน
5.นาย ธงชัย แซ่หว่าง
6.นาย วิระพล จีบือ
7.นาย รัตติกรณ์ แก้วรากมุข
8.นาย พีระพงษ์ สภูยศ
9.นาย กิตติเดช นิลคง
10.นาย สิทธิโชค เบเชะกู่
11.นาย ธนพล แซ่เหมา
12.นาย พันกร อาซอง
13.นาย ปิยังกูร ผะก่าคำแหลง
14.นาย วีระยุทธ พงศ์พชร
15.นาย ธัชนนท์ แก้วระกา
16.เด็กชาย พงศกร กินนาธรรม
17.นาย อัศนัย หมื่นอุดม
18.นาย พิพัฒน์ หม่อโป๊ะกู่
19.นาย เทอดศักดิ์ วงศ์ชัย
20.นาย ฐิติพงศ์ ปัญญาอิ่นแก้ว
21.นาย ภูริณัฐ อะทะจา
22.นาย จิณณวัตร ประสิทธิ์
23.นาย ณัฐนนท์ เอกชีวะ
1.นาย ธานนทร์ อุ่นตาล
2.นางสาว วราพร พรมมี
3.นาย สาโรจน์ เครื่องสาย
4.นาย ปวันรัตน์​ ไชยคำวัง
5.นาย กฤตพัส วงค์เมทา
2 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ธนพัฒน์ กันทะสอน
2.เด็กชาย ทิวาวัชร์ มาแก้ว
3.เด็กชาย กิตติพงษ์ คมจันทา
4.นาย กว้านหยี จาง
5.เด็กชาย พิชิตพงษ์ จรัลอารีกุล
6.นาย ศุภโชค สมรูป
7.นาย กิตติคุณ เครื่องสาย
8.เด็กชาย ภัทรดนัย วอระชินา
9.เด็กชาย ณัฐดนัย ขันเปี๊ย
10.นาย สุรยุทธ์ แซ่ลิ้ม
11.นาย สรวิชญ์ จ้างงาน
1.นาย กฤตพัส วงค์เมทา
2.นาย ปวันรัตน์ ไชยคำวัง
3 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ณัฐชยา อนุเคราะห์
2.เด็กหญิง พิมพ์ณภา อะทะจา
3.เด็กหญิง ปิ่นประกาย ถาแหล่ง
4.เด็กหญิง พิชชาภา แก้วโน
5.เด็กหญิง ณัฐชา จันทร์กระจ่าง
6.นางสาว จันจิรา มาแก้ว
7.นางสาว ฐิติมา โสภา
8.นางสาว เจนจิรา วงค์ชัย
1.นางสาว อภิรดา ผ้าเจริญ
2.นางสาว ศิริเดียว วงศา
4 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ณัฐณิชา ปัญญาอิ่นแก้ว
1.นาย วิชัย อุ่นมหาวรรณ์
5 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ญาณิศา ปัญญาอิ่นแก้ว
2.เด็กหญิง มนัฐสนันท์ ศรีดาบุญ
1.นาย วิชัย อุ่นมหาวรรณ์

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.019392967224121 วินาที