#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ภัทรกร มหาวงศนันท์
2.เด็กชาย กรณิศ อุดมลาภ
1.นาง ธัญญารัตน์ ธิมาไชย
2.นางสาว สุกัญญา พลหาญ
2 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ณัชชา อุดขา
2.เด็กหญิง ศิรประภา คำเหล็ก
3.เด็กหญิง สุวนันท์ ทะระมา
4.เด็กหญิง อาทิตยา นันไชยกัน
5.เด็กหญิง ธัญชนก แซ่ซิ้ม
6.เด็กหญิง ฐิตินันท์ จงจิตร
7.เด็กหญิง รวินท์นิภา เทพคำ
8.เด็กหญิง ศิริวรรณ เขียวสุทธิ
9.เด็กหญิง ธันยพร สีใจมา
10.เด็กหญิง ณัฐพร ดีหลาย
11.เด็กหญิง สุนันทา คิดดี
12.เด็กหญิง พิชชานันท์ นวลชัย
1.นาย ศรีรุด ใจวัง
2.นางสาว อรพรรณ แสนวัง
3 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ก้องภพ เกตุอินทร์
1.นาย แย้ง แซ่ฟ้า
2.นาย ประเทือง วงศ์กาไสย
4 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ยงยุทธ แซ่หวัง
1.นาย แย้ง แซ่ฟ้า
2.นาย ประเทือง วงศ์กาไสย
5 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (5.45 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
9.73 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ธนาธร ศรีษะธร
1.นางสาว สุกัญญา พลหาญ
6 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ศุภณัฐ จุหลัน
2.เด็กหญิง ณัฐวดี พันธุ์มาตร์
1.นาย แย้ง แซ่ฟ้า
2.นาย อนันท์ อวรรณา
7 วู้ดบอล
การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนเกท ทีม รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ปิยะรัตน์ จันทร์แจ้ง
2.นางสาว ศริษา ไข่แก้ว
3.นางสาว สุชาดา ศรีสว่าง
4.เด็กหญิง ณภัทรสร กาใจ
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูมิพระ ทองเฉลิม
2.นาย จิรเดช โยธามาศ

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.023616075515747 วินาที